Skip to content


       Szűrés lista

Tudta Ön hány forint fér egy Nokia-dobozba?

Mesterházy, Die Presse:

"Az elmúlt húsz évben mindegyik parlamenti pártban voltak korrupt politikusok. Véleményem szerint egy párt csak akkor lehet hiteles a korrupció dolgában, ha minden korrupt elemet kitaszít. És mi éppen ezt tesszük."

Ej, ki marad akkor a pártban, Attila?!

Balogh Zsolt, a BKV Zrt. volt megbízott vezérigazgatója:

"– Vitt neki pénzt?
– Nagyságrendileg mintegy hetvenmillió forint jutott hozzá rajtam keresztül. Azóta tudom, hogy tizenötmillió fér el egy Nokia-dobozban, mert egyszer például abban adtam át az összeget.
– Honnan szerzett ennyi pénzt?
– A BKV-nál adták össze, a Hagyóhoz közel álló vezetők, már tudták, hogy én fogom kézbesíteni.
– És ők honnan szerezték?
– A BKV körüli cégektől.
– Hol adta át a dobozokat Hagyónak?
– Lelovics Ottó szobájában.
– Mit szólt Hagyó a pénzhez?
– Örült neki, megköszönte.
– Miért nem ment a rendőrségre, miért nem tagadta meg az együttműködést?
– Ekkor már féltem. Tudtam, hogy amiatt a bizonyos első eset miatt zsarolható vagyok, és kezdtem látni, milyen összetett pénzbehajtó szervezettel van dolgom."

Tavaly augusztus óta, a BKV-botránysorozat kirobbanása óta erre várunk ... köszönjük ezeket az információkat. Végre egy picit bepillanthatunk a zártkörű klub elfüggönyözött része mögé, és láthatjuk, egészen pontosan hogyan loptak a becsületes emberek érdekalapú közösségében.

Most szépen ki kell várni a májust, Hagyó elveszti a parlamenti helyét, ugrik a mentelmi jog, és irány az előzetes. És most már csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy hol van az évek során, bűnszervezetben összelopkodott százmilliók?

Csak nem Puch Lacinál, az MSZP pénztárában?!

Hoppá, a fenti leírás olyan maffia-jellegű ... ez pár évvel több lesz, Miklós!
Nem lesz több zarándoklat... 

A teljes interjú:

- Nem mindennapi interjú lesz ez. Miért vállalkozott rá?
- Gondolhatja, hogy nem kelle­mes érzés ország-világ elé állni ezekkel az ügyekkel, hiszen a ma­gam BKV-n belüli szerepéről fogok részletesen beszélni. De mivel halá­los fenyegetéseket kaptam, úgy ér­zem, meg kell tennem. Azzal, hogy a nyilvánosság elé tárom mindazt, ami a cégnél folyt, részben könnyítek a lelkiismeretemen, részben pedig hatástalanítani próbálom az engem ért fenyegetéseket.
- Ennyire komolyan veszi azo­kat a presszionáló üzeneteket?
- Mivel tudom, hogy végső so­ron kitől származnak, nagyon ko­molyan veszem.
- A lelkiismerete csak most szó­lalt meg?
- Nem. Végig szólt, és egyre erősebben. Amikor jöttek értem a rendőrök, szabályosan megkönnyebbültem.
- És ha nem jöttek volna?
- Előbb-utóbb jönniük kellett. Csak az időpont volt kérdéses.
- Kezdjük az elején. Mikor ke­rült a BKV-hoz?
- A vállalat 2006 decemberé­ben írt ki pályázatot egy beruházá­si csoportvezetői állásra, erre je­lentkeztem, az igazat megvallva, nem túl sok reménnyel. Ekkori­ban elbocsátások voltak a cégnél, sokan mentek kifelé, és nagyon kevesen befelé, ráadásul a vezetői posztok csaknem mindegyikét ré­gi BKV-sok töltötték be.
- Ekkor Antal Attila volt a ve­zérigazgató. Találkozott vele, mi­előtt pályázott?
- Igen, egy semleges rendezvé­nyen találkoztunk, ekkor a kezébe adtam a szakmai önéletrajzomat, de mondom, nem ítéltem esélyesnek a dolgot. Aztán az életem úgy ­alakult, hogy vidéken voltam egy hónapig, utána kaptam a hírt, hogy mégis meghallgatnának. Három­szor meghallgattak, és 2007 áprili­sában végül megkaptam az állást.
- Mit csinál egy beruházási cso­portvezető a BKV-nál?
- Beruházási terveket mene­dzsel, ezek előkészítését és lebo­nyolítását felügyeli.
- Erre Ön alkalmas volt?
- Ilyen vagy ehhez nagyon ha­sonló munkakörben több mint tíz évig dolgoztam a Matávnál, utána pedig, 1998-2000 között, a Magyar Postánál én alakítottam ki a beruhá­zásokat felügyelő rendszert, úgy­hogy azt gondolom, igen. Persze, a BKV-nál minden, így a beruházások is másként zajlanak, ennél a társa­ságnál ésszerű munkavégzésre, át­gondolt tervezésre nincs lehetőség.
- Miért?
- A tárgyév mindig összecsúszik az előző évvel, a költségvetés ről nagyon későn dönt a fővárosi önkormányzat, a projektek sokáig állnak, később pedig lóhalálában kell lezárni őket.
- Mikor találkozott a politikával?
- Miután műszaki vezérigazgató-helyettes lettem, 2007. szeptember végén, október elején.
- Hogyan?
- Berendelt az irodájába.
- Hagyó Miklós?
- Igen. Egy tányér volt előtte, valami negyven deka párizsival, éppen evett. Miközben bemulatlak neki, két kézzel tömte magába, aztán rám nézett, és azt kérdezte: te leszel? Mondtam, hogy úgy tűnik, én. Az­tán azt mondta, hogy kemény legyek, mert itt végre kell hajtani dolgokat, és aki nem teszi, annak nincs kegyelem, annak el kell vágni a torkát.
- Milyen finom úriember. De legalább egyértelmű volt. Miért nem állt fel?
- Nem volt semmilyen ismeretem er­ről a világról, ilyen emberekkel azelőtt nem találkoztam. Közlekedésépítő mérnök vagyok, aki éppen nagyon örült az előléptetésének. Ezt a közjátékot igyekez­tem elfelejteni.
- Azt hitte, hogy ennyi volt az egész, és innentől belevetheti magát a szakmai mun­kába? Ezt nem gondolhatta komolyan.
- Azt valamennyire természetesnek tartottam, hogy a BKV-t felügyelő főpol­gármester-helyettesnek bemutatnak. A helyzetet viszont, amibe kerültem, nem ismertem fel.
- Mikor jött az első telefon?
- 2007 novemberében. Egy informati­kai beruházást érintett, amit egy bizonyos cég nyert el.
- Tiszta körülmények között?
- Aligha. […] Az volt a szokás, hogy a politika csak általánosságban utalt ilyesmire, sokszor szabályosan ki kellett találni, mit akarnak.
- Mi hangzott el a telefonban?
- Hogy a győztes cég majd jelentősen árat fog emelni, és a vállalt határidőt is ki­tolja. Ez a bevett eljárás. Lehet, hogy az ef­fajta pályázatok formailag a legkedvezőbb ajánlattal nyernek, de utólag mindig jön­nek ezek a módosítások, a megemelt árral és a határidővel való bűvészkedéssel.
- Ki volt a vonal túlsó végén?
- Az az ember, aki bemutatott Hagyó Miklósnak, Hatvani Szabó János.
- Miért nem küldte el a fenébe?
- Mert Hagyó megmondta, ott, az iro­dájában, hogy ez az illető fog engem hívni, és az olyan, mintha ő hívna személyesen. Ezt elég részletesen kifejtette. Valahogy úgy fogalmaztak, hogy Hatvani Szabó lesz a tar­tótisztem.
-Ezt a bizonyos telefonhívást elmesélte Antal Attila vezérigazgatónak?
- Nem, Hatvani Szabó tájékoztatott, hogy Antal mindenről tud.
- Szó nélkül teljesítette a kérést?
- Nem. Nem értettem, hogy miért kelle­ne kockára tennem az állásomat egy ilyen védhetetlen ügyben. Azt mondtam, hogy ez nem fog menni.
- Mi volt a reakció?
- Mennem kellett Hagyóhoz. Hagyónak van egy bosszantó eljárása. Szokása, hogy nyakon ragadja az embereket, mintha ba­rátkozna, de ezt elviselni igazi fizikai teher­tétel. Nekem is elkapta a nyakamat, és így sétáltunk fel-alá az irodája előtt a folyosón. Közben elmondta, hogy a szerződésmódo­sítást márpedig meg kell csinálni, és a több­letpénz teljes összegét ki is kell fizetni még karácsony előtt, azaz napokon belül.
- Mit érzett?
- Szégyelltem magam. Ma is szégyel­lem.
- Miért?
- Mert balek voltam.
- És mit tett?
- Továbbengedtem a módosított szer­ződést, és elismertem a teljesítést.
- Miért?
- Mert úgy gondoltam, hogy nem tehe­tek mást. Féltettem az állásomat.
- És ezzel elindult a lejtőn.
- Így történt. Egyébként ez az első eset végig nem hagyott nyugodni, 2009 tava­szán újra elővettem ennek az informatikai beruházásnak az ügyét, belső vizsgálatot indítottam, és hivatalosan felszólítottam azt a bizonyos céget, hogy fizessen kártérí­tést a BKV-nak a késedelmes teljesítésért. Válaszul a cég vezetőjétől folyamatosan fe­nyegető SMS-eket kaptam.
- Megmutatta valakinek?
- Igen, Horváth Évának. Mondtam, hogy elképesztő, amit műveltek, elloptok egy csomó pénzt, és ráadásul fenyegetőztök is. Azt válaszolta, hogy ne törődjek az üggyel, nem kell az illetővel foglalkozni, sem­mi közöm hozzá.
- Mennyi pénzről lehetett itt szó?
- Egyszer éppen Hagyóhoz mentem, és ott ült az előszobájában a már említett tar­tótiszt. Beszélgettünk, volt időnk, mert Ha­gyó mindig sokáig váratta az embereket. Kinyitotta a táskáját, benne volt egy nagy­méretű boríték, tele pénzzel, azt mondta, ez jött vissza az általam átengedett beruházás­ból. Az általa említett visszatérítési ráta negyven százalék volt. Es ez egyetlen eset volt a sokból.
- Mi volt Horváth Éva szerepe a BKV-nál?
- Ő volt a csendőr kalapja.
- Ezt nem értem.
- Mifelénk az Alföldön járta egy törté­net, hogy ha annak idején egy csendőr nem tudott egy rendezvényen megjelenni, azért a kalapját kirakták, figyelmeztetés gyanánt, hogy bármikor befuthat. Magyarán a BKV-nál Horváth Éva képviselte és menedzselte Hagyó érdekeit.
- 2008 elején ön lett a vállalat megbízott vezérigazgatója, először kétszer egy hónap­ra. Milyen állapotban volt akkor a BKV?
- A BKV akkor gyakorlatilag lángokban állt. Használtbusz-beszerzési botrány, AAM-szerződések, sztrájk, Tóth Norbert gazdasági igazgató bejelentette, hogy má­justól a cég finanszírozhatatlan lesz, és állt a bál a paraméterkönyv körül is. Egyébként, amit ellenem fel szoktak hozni vádként, ez idő tájt írtam alá Szalainé Szilágyi Eleonóra visszafoglalkoztató szerződését. Valóban, aláírtam. Azt sem tudtam, hol áll a fejem, hogy mikor, melyik tűzfészket oltsam, na­ponta tizenhét aláíró tömbnél soha nem volt kevesebb, és Szalainé odajött, és meg­kérdezte, hogy akkor ő elmenjen-e, mert a szerződése lejárt. Mondtam, hogy dehogy menjen, éppen most, amikor a tudására nagy szükség van a sztrájk miatt, maradjon és segítsen. Azt viszont nem tudtam, hogy akkorra már kapott végkielégítést, ráadásul csillagászati összegűt.
- Megbízott vezérigazgatóként sűrűbben találkozott a politikával?
- Igen. Először is, létrehoztam a jogi osztályt és a belső ellenőrzést végző controlling igazgatóságot, mert bármi­lyen furcsa, azelőtt ilyen nem volt a BKV-nál. Hagyó Miklóssal minden apró szer­vezeti és személyi döntésről egyeztetnem kellett. írásos előterjesztést kellett külde­nem Horváth Évának, amire általában Hagyó aláírásával jött válasz, ugyancsak Horváth Éván keresztül. Egyébként na­gyon feszült volt a légkör, mert a már em­lített botrányügyek politikai üggyé is vál­tak. A paraméterkönyv körüli botrány idején Hagyó személyesen is megjelent a nagy tárgyalóban, négy-öt ember kísérte, vörös fejjel üvöltözött velünk hajnalig. Aztán kaptam tőle egy meghívást Gödöl­lőre, kérte, hogy látogassam meg. Másfél órát várakoztatott, majd egy lakásban kö­zölte velem, hogy ezentúl konkrét utasítá­sokat fog adni, és azt mondta, éves tagdíjat kell fizetnem neki.
- Tessék?
- Jól hallotta. Tizenötmillió forintot, készpénzben, karácsony előtt.
- És erre ön?
- Kiszédültem.
- Vitt neki pénzt?
- Nagyságrendileg mintegy hetvenmil­lió forint jutott hozzá rajtam keresztül. Az­óta tudom, hogy tizenötmillió fér el egy No­kia-dobozban, mert egyszer például abban adtam át az összeget.
- Honnan szerzett ennyi pénzt?
- A BKV-nál adták össze, a Hagyóhoz közel álló vezetők, már tudták, hogy én fo­gom kézbesíteni. Ekkor már féltem. Tudtam, hogy ami­att a bizonyos első eset miatt zsarolható va­gyok, és kezdtem látni, milyen összetett pénzbehajtó szervezetid van dolgom.
- Miből látta?
- Mindenhol Hagyó embereibe ütköz­tem. 2008 áprilisában volt a sztrájk a BKV-nál. Végül megegyeztünk a sztrájkolókkal, aláírtuk a megállapodást, és ekkor valaki szólt, hogy menjek fel az irodámba. Ott ült pár szakszervezeti vezető, egy-két igazgató, és mondták, rendben, vége a sztrájknak, és most szokás szerint vissza kell juttatni vala­mennyi pénzt a szakszervezeteknek, és kül­deni kell egy csomaggal Hagyónak is. Na­gyon bután nézhettem, mert valamennyien bólogattak, hogy igen, meg kell találni erre a forrást. Felhívtam Hagyót, hogy mi ez a helyzet, ő meg ügy ordított velem, hogy el kellett tartanom a telefont a fülemtől Tu­dott mindenről, és kiabált, hogy ezt d kell intézni.
- A szakszervezeti emberek is ott ültek...
- Igen.
- Ön kapott a pénzből?
- Soha, egy forintot sem. Távozni is végkielégítés nélkül távoztam.
- Nem ötlött fel soha önben, hogy mi­csoda megalázó és főleg bűnös szituációk­ba kerül?
- Megalázó… Dehogynem. Egyszer például Hagyó elhívott egy beszélgetésre.
[…]
vártam egy órát, végül kiderült, hogy bent ülnek. Bementem, leültem én is. Hagyó volt ott, Mesterházy Emő és Tóthfalusi György, a BKV igazgatóságának elnöke. Hagyó azt mondta, hogy ezentúl nemcsak azt kell tel­jesítenem, amit ő mond, hanem azt is, amit Tóthfalusi kér.
- És Mesterházy?
- Ő egy szót sem szólt, elnézett fölöt­tünk, nézte a tévét.
- Mit kért Tóthfalusi?
- Neki ingatlanokkal, ingatlanhasznosí­tással kapcsolatos kérései voltak. Őt ez ér­dekelte.
- Mikor kezdte azt érezni, hogy vége lesz a dalnak?
- Amikor híre jött, hogy Kocsis István érkezik. Akkor felgyorsultak az események. Én, amíg leheteti, a kommunikációs igaz­gatóság szerződéseit visszatartottam, nem ellenjegyeztem, mert ezen a területen tör­tént a legtöbb, addigra már kipattant botrá­nyos eset. Eddig lehetett. Megint csak Hor­váth Éva szobájában közölte velem az a bi­zonyos tartótiszt, hogy mindent alá kell ír­nom, mielőtt Kocsis megérkezik- Végül alá­írtam őket, de azzal a kikötéssel, hogy a tar­talomért nem vagyok hajlandó felelni, azért a szakterületi vezetők a felelősek, és az alá­írásom csak az aláírási szabályzat miatt ke­rül ezekre a papírokra.
- Most már nem először hozom szóba, de ezek annyira képtelen helyzetek, hogy megint meg kell kérdeznem: miért tűrte, mi­ért nem csapott az asztalra, miért nem for­dult a hatóságokhoz?
- Sokadjára sem tudok jó választ adni erre. Mert gyenge akaratú voltam, és gyá­va. És bár igaz, hogy ezek az események megtörténtek, azért a munkaidőm nagy részét mégiscsak érdemi, szakmai tevé­kenység töltötte ki, amihez értettem, és amit szerettem csinálni. Egyébként azzal, hogy mindezt elmondom a nyilvánosság előtt, van még egy célom. Nagyon sok hoz­zám hasonló gyenge, megfélemlített em­ber dolgozhat még az állami cégeknél. Ne­kik szeretnék segíteni, hogy az én példám­ból okuljanak, és ha ilyen ügyekbe keve­redtek, akkor szálljanak ki, mert egészen bizonyos, hogy nem lesz jó vége az ő törté­netüknek sem.
- Együttműködik a hatóságokkal?
- Igen.

Hagyó Miklós pofátlan magabiztossággal reagált az interjúra.

Címkék: politika bkv botrány pofátlan

A bejegyzés trackback címe:

https://vastagbor.blog.hu/api/trackback/id/tr911813459

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Ilyen a box 2010.03.08. 20:12:36

  ilyen a box via (jela.hu)

Trackback: Frusztrált helyi szocialisták 2010.03.07. 14:33:21

Frusztráció (lat. frustratio): A szervezet akadályoztatása egy bizonyos cél elérésében. Átvitt értelemben minden olyan akadály, amely valamely elképzelt célkitűzés elérésének útjában áll. Ez az ...

Trackback: Nokia - connecting people 2010.03.07. 11:56:42

 Hagyó Miklós a nokia új reklámarca. 

Trackback: Hetvenmillió ok a bukásra 2010.03.06. 19:29:18

Érdekes párost alkot a két mai MSZP-s hír. Mesterházy Die Presse interjújában becsülendő, hogy kertelés nélkül elismerte az elmúlt évek hibáit, de hiába, ha a Hagyót korrupcióval vádoló Magyar Nemzet interjú egy másik mondatának ad pikáns aktualitást:...

Trackback: Balogh: „gyenge akaratú és gyáva voltam” 2010.03.06. 14:50:02

Balogh Zsolt, a BKV volt megbízott vezérigazgatója tudott a BKV-n belüli korrupciós ügyekről, mégsem tett feljelentést. Állítása szerint 60 millió körüli összeget adott át Hagyó Miklósnak, de mások utasításait is végre kellett hajtania.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Pistu 2010.03.06. 14:07:36

@Kartal (mindenbe beleszól): Nyugi Kartal, ne add meg nekik azt az örömöt hogy felhúzod magad, még a végén agyvérzést, szívrohamot kapsz.
A golyó túl kegyes nekik. Én gondolkodom egy Fűrész-szerű film forgatókönyvén. Igen alacsony költségvetésű filmet lehetne forgatni, mert élőanyaggal dolgoznánk.

Kartal (rezervált) 2010.03.06. 14:07:50

@laspalmas: remélem a fészbúkra - akármi is az - feltettétek, hadd lássa mindenki...

arlequin 2010.03.06. 14:09:28

@reKorrekt: az késztermék az Aranyszarvas-gomba Kft-től. elég drága, viszont nagyon finom és ajándékba kaptam. elég egy pici az ételbe és kellőképpen megbolondítja.

@Krikri: @Kartal (mindenbe beleszól): na ettől félek/ezt remélem én is.

Kartal (rezervált) 2010.03.06. 14:10:34

@Pistu: nem vagyok ideges. Röhögök. Végre elérte a szarhullám ezt a maffiavezért is, és ha már idáig jutott, reménykedek, hogy még feljebb csap. Alig másfél hónap van vissza, az idő alatt nyugodtan vádat lehet emelni az egész mszp ellen. Szóval hajrá! :)

Krikri 2010.03.06. 14:10:47

"visszatérítési ráta" 40% - a metróra költött összegnél akkor ez hány MILLIÁRD??????????? ...

Krikri 2010.03.06. 14:14:06

Mondjuk mikor olvastam h Hagyónak többek között két XII ker-i ingatlanja van, belegondoltam, h mondjuk 15 év állami munkakörben töltött idő alatt honnan lehet neki ennyi pénze? Ilyen ügyesen spórol? Ezt miért nem nézik a vagyonbevallásban? APeh nekem még azt is kiszámolná mennyit költöttem párizsira, h bebizonyítsa h a fizetésemből nem tehettem ennyit félre...

Droli · https://soundcloud.com/drolimusic 2010.03.06. 14:15:20

Off:

A kerékpárút-sztori megvan? Megépült egy km kerékpárút Dombóvárnál. Felavatták. Maga a miniszter. 1 km kerékpárút, mondom.

tudtad.blog.hu/2010/03/06/muhahaha_4

ON

A fenti történet jó oldala, hogy csak 3,5 nokia dobozba került :-)

arlequin 2010.03.06. 14:16:15

@Kartal (mindenbe beleszól): szerintem ők is így vannak ezzel. a kocka el van ásva, ezért mindegy melyik oldalára esik. reméljük feljön a talajvíz...

Droli · https://soundcloud.com/drolimusic 2010.03.06. 14:18:48

@Droli: Sőt, további mértékegységek: 1 Hagyó = 4,6 Nokiadoboz. 1 Tocsik= kb. 11,4 Hagyó

Ez a szoci pénzegység. Jobb, mint az euro :-)))

reKorrekt 2010.03.06. 14:19:57

Mellesleg most másnaposságom ellenére tök jó kedvem van; és hogy miért? Mert hagyó mikinek viszont most kurvaszar hétvégéje van xD
Börtönben rohadjon meg azzal a tudattal hogy mindenét elvette az ügyészség. Jól mondta Vona: Aki közpénzt lop, az kapja a legsúlyosabb büntetést: életfogyt!

Kartal (rezervált) 2010.03.06. 14:22:34

@Droli: 55 millió forint? Méterenként 55000 forint egy keskeny betoncsík építése? Na elmennek a 'csába!

arlequin 2010.03.06. 14:25:11

@reKorrekt: elnézést bazdmeg, de: "sekély e kéj"
ha meg mikinek jó napja van, akkor neked rossz? nemár...

Krikri 2010.03.06. 14:31:26

ez akkor azt jelenti, ha a "rátát" levesszük, akkor 33 milla volt, azaz 33e Ft / m....... 2 Nokia doboznyi, szinte ingyen :-)

laspalmas · http://vastagbor.blog.hu 2010.03.06. 14:49:23

@Kartal (mindenbe beleszól):

Persze, Zero ki nem hagyta volna :)

Amúgy várom a lavina többi adagját, az lesz igazán izgi.

belzebubó 2010.03.06. 14:49:49

Na,most már az FB-ben sunyitó szakszervezetisek is mosdatják magukat, hogy Balogh a becsületükbe gázolt. Nekik Szalainé osztotta vissza a pénzeket, az ő tartótisztjük volt a zsirdisznóné volt:

"Több szakszervezeti vezető is cáfolta az MTI-nek, hogy részt vettek volna azon a 2008-as sztrájk utáni beszélgetésen, amelyről Balogh Zsolt, korábbi megbízott vezérigazgató beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában."

DArchAngel 2010.03.06. 14:52:47

Most már csak azt kellene megnézni, Hagyó elfér-e valahogy egy Nokia dobozban?

laspalmas · http://vastagbor.blog.hu 2010.03.06. 14:55:57

@DArchAngel:

Két-három masterba bele lehetne tömködni, ha nagyon akarná valaki.

belzebubó 2010.03.06. 15:06:48

"A Népszava információi szerint Hagyó Miklós azt tervezi, hogy rágalmazásért pert indít Balogh Zsolt ellen. A BKV-botrányban meggyanusított volt megbízott vezérigazgató azt állítja a Magyar Nemzetnek adott interjújában, hogy készpénzben mentek a csúszópénzek, és ő személyesen is adott át ilyen összeget a területért felelős akkori főpolgármester-helyettesnak. Úgy tudjuk, Hagyó Miklós hamarosan megszólal az üggyel kapcsolatban."

Alig várjuk...

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2010.03.06. 15:14:18

@belzebubó:

Biztos Hagyó kérte-kérlelte Baloghot, hogy hagyja abba a lopásokat, és amikor nem tett eleget, akkor Hagyónak elege lett és lemondott

DexterMorgan78/Séfbácsi 2010.03.06. 15:19:59

A telefon hosszasan csörgött, Ricky Martin már harmadjára énekelte a Livin a Vida Loca refrénjét amikor idegese kézzel végre felvette:
-Le kellene cserélnem ezt a kurva csengőhangot-gondolta.
-Na mi az dörmögte bele a telefonba- közben kezét törölgette a kinyúlt, szürke mackónadrágba.
-Balogh interjút adott- hallatszott a remegő hang túloldalról
-Mit mondott az a kis szaros?
-Mindent.........mindenkiről.
-A kurvaannyát, velem nem lehet így kibaszni, rohadjon meg az a kisgeci, fájt hogy nem kapott a pénzből, fájt??!! én tettem azzá aki, rohadjon el- érezte hogy szíve egyre gyorsabban dobog, idegességtől könnybe lábadt a a szeme.
-Mit tegyünk?-kérdezte a másik bizonytalanul
-Szóljatok az Ildikónak, Ferinek meg a faszomtudja kinek......nem érdekel csináljanak valamit.
-Megpróbálom utolérni Ildikót, de tudod kampány van és ilyenkor nehéz......
-Nem érdekel!! bazzszájba nem érdekel!!
-oké
-Ha van valami hívj.
Idegesen nyomkodta a telefon pörköltszafttól maszatos képernyőjét. Szemetek, szemetek szemetek.....

Kartal (rezervált) 2010.03.06. 15:23:37

@zero: Zero, küldtem emilt, nézd meg!

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2010.03.06. 15:32:25

Megvan a teljes interjú begépelve, köszönjük!

picur3ka 2010.03.06. 15:34:10

Cous-coust keszitettem...

@zero:

Nem ennek az urgenek tettek allamtitokka a vallomasa egyes sziporkait.

Tartotiszt, b+, es meg akkor azt hittem, kisse tulzok, ha ugy fogalmazok, hogy atalakitootak a voros polipot maffiava.

Krikri 2010.03.06. 15:39:22

Sonkában sült körte

és már cáfolnak a szakszervezetesek megy Hagyó, gyors volt :-)

ufó - tardai arc, modoroschan küldi a szlenget 2010.03.06. 15:48:34

ez meg itt az én interjúmból egy részlet :DDD

"- Töredelmesen bevallom, hogy én tegnap villamossal, HÉV-vel és autóbusszal is utaztam, de csak egyszer lukasztottam a tömbjegyből.
- Mit érzett?
- Szégyelltem magam. Ma is szégyel­lem.
- Miért?
- Mert balek voltam. Egyszer se kellett volna lukasztani..."

blás.hun2010=murderer 2,3-atm thief 7 year (törölt 2010.03.06. 15:51:19

"Eladta érdi családi házát Hagyó Miklós, viszont 15 millióval csökkentette hiteltartozását (35 millióról 20 millió forintra) vagyonnyilatkozata szerint. A hétfőn képviselőjelöltségről való visszalépésre és fővárosi közgyűlési tagságáról való lemondásra felszólított politikus bankszámláján is több van 11 millió forinttal 2008 végéhez képest (jelenleg 20 millió forint), viszont kevesebb 1900 euróval (jelenleg 2400 euró - 650 ezer forint). "

www.origo.hu/itthon/20100202-kepviseloi-vagyonnyilatkozatok-2009.html

:DDDD

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2010.03.06. 15:59:17

@Blás Sailor von Wolfhausery:

Majd hülye lesz bevallani ...Svájcban van az a pénz.

belzebubó 2010.03.06. 16:07:53

@zero: Már szólott is:
"Hagyó Miklós szerint minden, a Magyar Nemzet szombati számában megjelent, a BKV volt megbízott vezérigazgatója, Balogh Zsolt által rá vonatkozó "rágalmazó kijelentés" valótlan; a szocialista politikus azt mondta, minden, a tevékenységét vizsgáló fórum elé tiszta lelkiismerettel áll.
A volt főpolgármester-helyettes az MTI-nek szombaton azt mondta, hogy e miatt Balogh Zsolttal, és mindenkivel szemben, akik "a hamis állításokat megismétlik", jogai megóvásáért megteszi a szükséges törvényes lépéseket.

A szocialista politikus hozzátette: tiszta lelkiismerettel áll bármely, a tevékenységét vizsgáló fórum elé; "munkáját mindig a képviselői esküjéhez híven végezte".

Hagyó Miklós szerint a napilapban megjelent cikk személyét érintően annyi valós tényt tartalmaz, miszerint "szereti a párizsit, és tényleg nem pontos". Utóbbi miatt elnézést kér azoktól, akiket az elmúlt 42 évben megvárakoztatott - mondta."

blás.hun2010=murderer 2,3-atm thief 7 year (törölt 2010.03.06. 16:26:41

@zero: Persze nem is azért tettem be ,de pont egy nokia doboznyival csökkentette a hitelét :) .Muhahaha,nincsenek véletlenek? :D

laspalmas · http://vastagbor.blog.hu 2010.03.06. 16:32:08

@belzebubó:

"tiszta lelkiismerettel áll bármely, a tevékenységét vizsgáló fórum elé"

Alig várom, hogy jöjjön kommentelni xD

ColT · http://kilatas.great-site.net 2010.03.06. 16:38:24

"Ej, ki marad akkor a pártban, Attila?"

Az Index cikket olvasva nekem is ez jutott eszembe.

Komolyan mondom, ezek elhiszik a saját pofázmányaikat? Ld. a Szanyit a következő postban :D:D:D

ColT · http://kilatas.great-site.net 2010.03.06. 16:42:46

Amúgy azzal egyetértek, hogy minden pártban voltak-vannak korrupt politikusok. Ez a két fogalom egybeforrt.
Ellenben a pofátlanságnak is kéne, hogy határa legyen!

belzebubó 2010.03.06. 16:46:15

@laspalmas: Az Regőczy szokása volt az Index Fórumon de ő most a sitten ül, nem tud kommentelgetni :))

Azért elég sokba került ez a buhera is vajon megkapta érte a 40 milláját ami "járt"?:
Beszél például egy 2007-es informatikai beruházásról, amelyből 40 százalékot kellett „visszacsorgatni”. Úgy tudjuk, ez éppen az a HÉV-kijelző tender, amelyről korábban lapunk is írt – ekkor fizettek ki 100 millió forintot a hőlégfúvóval melegített, "kijelzővé kinevezett" LCD televíziókért.

Kartal (rezervált) 2010.03.06. 16:52:10

"Miért lenne államtitok a BKV szabálytalan működése, vagy, hogy előnytelen szerződéseket kötöttek?" - tán mert ez a szerencsétlen elpofázott komolyabb dolgokat is, nem csak a bkv ügyeiről volt szó... és olyan szinten is benne vannak, hogy egy miniszternek érdekében állt az eredeti vallomást államtitokká nyilvánítani.

kacsa! 2010.03.06. 17:12:44

Végre hétvégén is van poszt. De még milyen!

Higany 2010.03.06. 17:41:47

Közeleg a tavasz, az első madárka csiripelni kezdett a kalitkában... Nocsak, nocsak...

kuki123 2010.03.06. 18:13:44

@beebeer: Hányat kell még aludni, hogy ez a gyurcsány végre előzetesben csücsüljön?

:)

Horizont 2010.03.06. 18:57:59

Hiába sejti az emberlánya hogyan mehetnek ott fenn a dolgok,az csak sejtés, de amikor így olvasom csak tátom a számat. Tartótiszt, csendőr kalapja?? Most a Rákosi érában járunk vagy a szicíliai maffia vette be magát ide? Én ezt a Balogh Zsoltot egyáltalán nem sajnálom és nem hiszem el, hogy ő aki mindehhez asszisztált mindezt egy büdös fillér nélkül tette volna. Ha valaki felnőtt ember létére elviseli, szó nélkül hagyja hogy valaki (aki a ranglétrán felette áll) erőteljesen a nyakánál fogva sétálgasson vele a folyosón ami fizikai fájdalmat (is) okozott, na az dögöljön meg (képletesen)!Így menti a saját bőrét.Egyébként meg dögöljön meg az összes szemét rohadék. A Nokiás dobozukkal együtt. Mi meg a legnagyobb barmok vagyunk, hogy mindezt eltűrjük.
Nem is írok mást ehhez, mert undorító, és csak ragoznám tovább a hányingerem.
Azon gondolkoztam, hogy EZEKNEK minek a sok pénz? Lehetnek akármilyen milliomosok, milliárdosok soha nem tudnak IGAZI úriemberekké, úrinőkké válni, középszerű kis bunkók maradnak. Szalainé aki panelben lakott és hogy nézett ki, Hagyó aki a párizsit (!!??) szereti, Boldvai aki egy udvarházat épített kettejüknek, Oszkó aki egy olyan ízléstelen házat épít ami úgy néz ki mint egy SZOT üdülő, Magda Sándor aki festményeket és kisplasztikákat gyűjt ész (vég)nélkül és sorolhatnám tovább. Nevetségesek - lennének ha nem a mi pénzünkön hizlalnák magukat. Nevetséges a vagyonbevallás intézménye is. Felesleges.
Kitehetjük a Magyarország (szarral)megtelt táblát. Elérkeztünk a végső stációhoz. Kezdhetjük kiásni magunkat a szar alól ahová betemettek, mielőtt végleg belefojtanak.

Mcfigyelő 2010.03.06. 19:32:51

Én az építőiparban dolgozom, és itt mindennapos a visszautalgatás. Bármely nagy multinál a magyar vezetők megoldják, hogy csak így lehet munkához jutni.Komoly cégeket tudnék felsorolni ahol ez bevett gyakorlat A legszigorúbb szűrőt is ki tudják játszani Nem a mumka ára és minősége számít, hanem az hogy kinek mennyit adsz vissza.Undorító! előre megmondják, hogy mennyivel kell többet számlázni egy-egy munkánál.Előfordult már. hogy 60% lett volna az ár. Ott már nem dolgozunk többet

Lake 2010.03.06. 19:37:03

Aranygerek ez a Hagyó...meg az a nagy keze :D...amivel a folyosón fojtogatta az alattvalóit....Bacsó Péter a 10 ujját megnyalná egy ilyen jelenetért . Fetrengtem amikor ezt olvastam! :D

ColT · http://kilatas.great-site.net 2010.03.06. 20:57:23

@belzebubó: Hát igen, azon lehetett kaszálni :D

@Kartal (mindenbe beleszól): Valahogy így. Még valakinek baja lenne belőle, aki TÉNYLEG nagy hatalmú... mert ezek még mindig tuti nem a jéghegy csúcsa voltak.

@volánrulz: Hát ha igazán leásnának a mélyére, az is megesne!

W Joe 2010.03.06. 21:17:36

A polcomon van egy Nokia doboz. Belenéztem, de az enyémbe senki nem rakott 2 Ft-ot se :(

Ez az egész BKV-botrány egy bújtatott Nokia reklám :D

Egyébként meg hosszú, tartalmas börtönéveket kívánok a kedves uraknak!

APEH-ellenőrzést kellene indítani minden ilyen gyanús köztisztviselő, képviselő, állami cégfejes ellen. Egy-két Nokia-doboznyi jutalmat szét kell osztani azon Apehosok között, akik a legtöbb ilyen maffiózót megfogják. Van-e elég hely a börtönökben?

picur3ka 2010.03.06. 21:30:45

@Wita.hu Joe:

Termeszetesen, nincs. Meg kell nyitni Recsket, vagy ha az olcsobb, kovetni a nemet tesverek peldajat es berelni helyet jo kilatassal Putyin pajtasektol. Van ott hely.

Kartal (rezervált) 2010.03.06. 21:49:51

@ColT: áh! A jéghegy csúcsa valahol a rejtélyes gyurcsányi meg demszkáj környékén lehet....
@reKorrekt: egy ideje reklámozom már az oldalt. Elég korrektnek tűnnek.

órarugógerincű felpattanó 2010.03.06. 21:55:01

@picur3ka/beleallos kampany: Én is azt a módszert tartom jónak. Bérelni börtönhelyet szibériába, és a szociknak indulhatna az út a munkába program :D

jpmjpm 2010.03.06. 22:06:40

Pénz beszél kutya ugat. Tartja a közmondás.

Bármekkorra darab is a Hagyó, egy kis puhapöcs. Ha nekem ragadná meg a nyakam, durván megverném. Igaz, hogy csak 85kg vagyok, de sportolok. Ő pedig egy elhízott disznó. És az, hogy a munkatársait így "rendszabályozta", az azt jelenti, hogy féltek tőle. Mert pénz=hatalom. Senki nem mert ellenkezni. Mert a jövőjét féltette.

Kurva gáz országban élünk.

Miért nincs még ez a disznó előzetesben?

órarugógerincű felpattanó 2010.03.06. 22:16:24

@jpmjpm: Mentelmi joga van, a kormányon lévő párt pedig csak szavakban áll az igazság mellett, nem veszi el a mentelmi jogot a rosszarcútól. Biztos némelyekben még él a régi beidegződés: elvtárs, segítsd a lebukottakat!

jpmjpm 2010.03.06. 22:21:40

@órarugógerincű felpattanó: Tényleg, a mentelmi jogot elfelejtettem. de szerinted április után lecsukják?

Egyébként ki találta ezt ki (a mentelmi jogot)? Mióta van? Más országabn is ez a gyakorlat?

picur3ka 2010.03.06. 22:58:44

@Kartal (mindenbe beleszól):

Barandy az ugyvedje, ha jol tevedek. Egyeb kerdes?

reKorrekt 2010.03.06. 22:59:54

@jpmjpm: Április után legalább már nyomozhatnak utána, addig még azt sem.

reKorrekt 2010.03.06. 23:02:31

@Kartal (mindenbe beleszól): Mondjuk a számláló szerintem hamarosan overflow :) pedig csak a bizonyított lopások értéke látható ott.

órarugógerincű felpattanó 2010.03.06. 23:10:19

@jpmjpm: Igen. Elvben az ellenzéki képviselőket védené a kézivezérelt rendőrségtől/ügyészségtől.
Gyakorlatban pedig azért van, hogy nyugodtan lophassanak.

Kartal (rezervált) 2010.03.07. 00:02:57

@picur3ka/beleallos kampany: tojok rá ki az ügyvédje, azt is ki kell lőni, oszt jónapot! Ilyen férget rendes ember nem véd, bassza meg.

jpmjpm 2010.03.07. 00:27:32

@órarugógerincű felpattanó: A mellékelt kép pedig egyenesen király. Totál jól látszik ahogy szemen lövik az öreget gázsprayvel. xD

Egyáltalán miért megy valaki gázsprayvel MSZP fórumra? :)

Auris 2010.03.07. 10:10:50

Nem véletlenül rikácsolt a múltkor Lendvai, hogy mindenkit beperelnek, aki azt állítja, hogy az MSZP-be is jutott a pénzekből...
De most őszintén.
Én már alig várom, hogy valamelyik a dutyiban kinyissa a száját. Oké Zuschlagot még lefizették vagy 35 millióval. De ez a Hagyó más temperamentum. Élvezném, hogyha kinyitná a száját és elregélné, hova is kerültek azok a Nokia dobozok...

Mit gondoltok Gyurcsány miért a Táncsics alapítvány élére húzott el. Onnan kéne kezdeni minden nyomozást és ugyanúgy eljutnának az állami cégekhez a rendőrök.... De ez csak az én véleményem.

Auris 2010.03.07. 10:13:41

Azért arra nem tudom odafigyeltek-e, hogy a korrupciónak új SI mértékegysége született!!!

A dokumentumokkal kezdtük, az lett az alapegysége, és a Nokia doboz a következő származtatott egység.

De szerintem még ebben a ciklusban megszületik a következő fokozat (bőrönd?csomagtartó?raklap?)

greybull 2010.03.07. 10:36:38

@Noname Cowboy: ...koton nélkül hátulról. Így teljes a kép. tudom oroszul is: Jab tvaju maty na katafalke bez gandónye zzágyi!

greybull 2010.03.07. 10:39:29

Ide is leírom. Balogh Zsolt tévedett, amikor az látta, hogy Hagyó Miklós 40 deka párizsit evett. Az nem 40 deka párizsi volt, hanem annak a fickónak a maradványai - párizsi-szerűen feldolgozva -, aki korábban nem teljesítette elég készségesen Hagyó Miklós utasításait!

greybull 2010.03.07. 10:40:24

Egyébként nincs semmi baj a történettel: az MSZP a választásokra börtönválogatottal készül.

órarugógerincű felpattanó 2010.03.07. 10:43:44

@greybull: Ha már ravatalon van, akkor az óvszer nem oszt, nem szoroz.

Viktus 2010.03.07. 10:52:54

Ennél szürreálisabb képet művészfilmekben nem találnak ki:

- Berendelt az irodájába.
- Hagyó Miklós?
- Igen. Egy tányér volt előtte, valami negyven deka párizsival, éppen evett. Miközben bemulatlak neki, két kézzel tömte magába, aztán rám nézett, és azt kérdezte: te leszel? Mondtam, hogy úgy tűnik, én.

Uh.

*észkép nélkül jobb*(L42) · http://kulloszaggato.blog.hu/ 2010.03.07. 11:03:21

"Az elmúlt húsz évben mindegyik parlamenti pártban voltak korrupt politikusok. Véleményem szerint egy párt csak akkor lehet hiteles a korrupció dolgában, ha minden korrupt elemet kitaszít. És mi éppen ezt tesszük."

A jó tetves, tolvaj, kibaszott kurva anyátokat, de miért most, ti anyagyilkos, szarrágó rohadt mocskos hazaáruló férgek? Miért nem eddig, mi a jó anyátoknak hagytátok, hogy 20 éven keresztül lopjanak, korrumpálódjanak? Miért a választások előtt lesztek érzékenyek erre a témára, ti fasszopó, szarevő gecik?
És nagyon jól tudom, most se érdekel benneteket, csak parasztvakításnak dobtátok be, hogy maradhassatok a pénz közelében, Ez az egy dolog, ami érdekel benneteket, mocskok, a pénz, és a még több pénz. Ezért, és a hatalomért bármire képesek vagytok, anyátokat szájba basszátok, dugtok, nyaltok segget, ahogy kívánják, csak maradhassatok. Undorító, hitvány, embernek nem nevezhető humanoid véglények vagytok, akik csak és kizárólag a földbe temetve, szerves trágyaként hoznátok némi hasznot az országnak.

greybull 2010.03.07. 11:11:41

@*rég elszáradt ezüst rózsa..*(L42): igazad van, mégha kissé érdes is a fogalmazásod. A nicknémed nagyon tetszik: amikor letérdelt az első Omegám (2,3-as turbódízel) és hengerfejes lett, akkor vettem egy akkor 10 éves Ford Scorpiót (2,8, V6 összkerékhajtás - Istenem: csoda autó volt, soha, azaz: SOHA nem hagyott cserben!) és abban volt elrejtve kabalaként egy nagyon szépen megcsinált ezüst virág (talán nem rózsa volt, de ez jutott eszembe a nevedről - meg az, hogy milyen barom voltam, amikor azt az autót 5 év után eladtam - pedig kutya baja nem volt, jó a kaszni rohadt egy kicsit, de minden más tip-topon volt).

vomit 2010.03.07. 12:18:53

ezt valahogyan nem annyira futtattak a kaccsolaton.
a ket hozzaszolast alatta megeri megnezni
kapcsolat.hu/hir/lendvai_ildiko_hagyo_lemondasarol

Kartal (rezervált) 2010.03.07. 12:24:58

@vomit: nem semmi. Mi mindent tudhatnak ezek a gazemberek még, mennyi ügyet rejtegethetnek, és most hogy görcsölhet a gyomruk, hogy valaki köpni kezd, és borul az egész szentséges PÁRT... a bilivel együtt.
Hagyó miért nem mondott le? Kell ám a mentelmi jog az utolsó pillanatig, aztán őt is valahonnan Hongkongból kell összeszedni a végén, és még akkor is azt ordítozza, hogy ő ártatlan. Szerintem ezek simán pszichopaták...

arlequin 2010.03.07. 13:05:36

@Viktus: nekem nagyon tetszett ez az interjú. tényleg. benne van minden amit 2010 magyarország politikai felsővezetőiről tudni kell.

belzebubó 2010.03.07. 13:38:47

"Balogh Zsolt a televíziók közül elsőként a hírTV Kontraszt című műsorának nyilatkozott a BKV-s ügyekről. A BKV korábbi megbízott vezérigazgatójával készült teljes interjút a 20.05-kor kezdődő Kontraszt című műsorunkban láthatják."

reKorrekt 2010.03.07. 14:59:14

Hagyó Miklós, az MSZP korábbi főpolgármester-helyettese vasárnap felfüggesztette tagságát a pártban és lemondott a párt XII. kerületi elnöki posztjáról is - jelentette be vasárnap az MSZP szóvivője. Nyakó István hozzátette: a politikus nem kívánta a BKV-ügyek körül kirobbant botrány miatt megnehezíteni a szocialisták választási kampányát.

Hagyó Miklós országgyűlési képviselői mandátumáról - így mentelmi jogáról sem - mondott le.

Viktus 2010.03.07. 15:00:29

Lemondott párttagságáról és a párt XII. kerületi elnöki posztjáról is Hagyó Miklós MSZP-s politikus, egykori főpolgármester-helyettes. Országgyűlési képviselői mandátuma és mentelmi joga viszont megmarad, jelentette be vasárnap Nyakó István. Az MSZP szóvivője azt is elmondta, hogy ez az ügy "már rég nem az igazságról szól", a párt továbbra is hisz Hagyó ártatlanságában.

-

Szép dolog a hit? :D

greybull 2010.03.07. 15:01:42

@Kartal (mindenbe beleszól): nem pszichopaták!: borderline-osok - abszolút észnél vannak és abszolút nem érdeklik őket az erkölcsi törvények - ráadásul külsőleg teljesen normálisnak tűnnek, néha kifejezetten megnyerőek. Jó belátom, ez kicsit túlzás Hagyóra ránézve.

greybull 2010.03.07. 15:03:03

@órarugógerincű felpattanó: igazad van, de így "kerek a történet", meg olyan jól hangzik így, olyan bevállalós....

Roxvox 2010.03.07. 16:03:00

Miért kell állandóan kiborogatni a bilit, hogy lesz ez így egy élhető ország. :(((((((((

laspalmas · http://vastagbor.blog.hu 2010.03.07. 17:10:58

Pista nem hazudtolja meg önmagát:

"Nyakó: mi hiszünk Hagyó igazában, keresse inkább Kaya Ibrahimot!"

Horizont 2010.03.07. 17:43:17

@laspalmas: Burány Sanyikánk se tagadja meg önmagát:
"Az MSZP budapesti elnöke szerint Hagyó Miklós ismét felelős döntést hozott, amikor lemondott kerületi elnöki tisztségéről és felfüggesztette párttagságát."
Még hozzácsaphatta volna a mentelmi jogának a felfüggesztését, vagy egy harakirit, vagy hogy csak úgy egy ültő helyében megeszik 3 rúd legeslegolcsóbb párizsit:)
Micsoda ripacs színielőadást játszanak nekünk! Mi az, hogy ISMÉT felelős döntést hozott????A büdös életében nem hozott egy felelős döntést sem, miről beszél ez a barom?
Másik nagy ripacsunk (Gy.F.) azt írta a blogján: "Annál sokkal jobb magyarnak lenni, mintsem hogy önsajnálattal és önsanyargatással éljünk"
A franc essen bele, meg ezekbe a "bölcs" mondataiba:((( Eszem megáll!

Kartal (rezervált) 2010.03.07. 18:37:55

@Roxvox: nem kiborult, TÚLCSORDULT! xD
@Horizont: nyugi! Lesz rosszabb. NEKIK! :)

Kartal (rezervált) 2010.03.07. 18:39:38

@greybull: most ilyen vagy olyan... abban egyetértünk, hogy nem normálisak :D

Horizont 2010.03.07. 19:37:46

@Kartal (mindenbe beleszól): Na ebben én egyáltalán nem vagyok olyan biztos!

*észkép nélkül jobb*(L42) · http://kulloszaggato.blog.hu/ 2010.03.07. 20:06:08

@Horizont: az a baj, hogy én sem. ezek a tevek már annyit loptak, nem lesz nekik rossz soha..

Horizont 2010.03.07. 20:11:44

@*retrográd amnézia..*(L42): A neved megint jóóóó:)))
Az az 1-2 akit esetleg (ha) bevarrnak,na nekik nem lesz annyira jó az igaz, de a pénze megvárja (valahol, valamilyen számlán) a többi (lopós)nagy hal meg lubickol tovább és röhög a markába. Ja ez nem jó, mert a hal nem tud röhögni:)

reKorrekt 2010.03.07. 20:26:45

Balogh beszél a Hírtv-n!

szerdzsoleone 2010.03.08. 13:35:07

Balogh Zsolthoz hasonló kifakadások/előállások máshol is vannak: www.pecsiujsag.hu/index.php?p=article&aid=24203
Ezeknek ki jár utána?

arlequin 2010.03.08. 21:30:41

@vomit: hihi. csak a parizer le ne maradjon!

kovacssteve 2010.03.09. 12:10:33

Nagyon kemény, innentől kezdve kvízkérdés lesz, hogy mennyi pénz fér bele egy nokiás dobozba!:0)

Ásó[Mosó]Maci (Dr. nélkül) 2010.03.10. 09:11:56

@vomit: Nagyon jó kis videó.
Miklós! A BKV-ben hagytad a gumicsizmád :-DDDDDDD

Kartal (rezervált) 2010.03.10. 10:33:29

@vomit: xD vagány kis oktatófilm...

süti beállítások módosítása