Skip to content


       Szűrés lista

Egy ország, egy évfolyam, egy tantárgy, egy tankönyv

A KDNP még a választás előtt szeretné az pontot feltenni a négyéves kormányzási ciklus rájuk eső részére, a köznevelés teljes és totális államosítására átalakítására. Ezek szerint komolyan gondolták, amit a PISA-felmérés romló adataiból levontak, vagyis "a köznevelés megújítása nem tűrt halasztást".

Az államosított iskolák és tanárok, a KLIK szerencsétlenkedései, elsőssorsolás, hittan vagy erkölcstan, béremelés óraszám emeléssel, központosított kézivezérlés, rontott tértivevény nyilvántartás, ki fizeti a fénymásolást, ki fizeti a takarítást, kötelező Magyar Pedagógus Kar,  állami tankönyvellátó ... de még mindig hiányzik valami, nem lehet hátradőlni, rések vannak a rendszerben, ugyanis hiába lett államosítva a tankönyvellátás (micsoda sikersztori, vajon mostanra megkapta minden diák a tankönyvet?), hiába küldi a KLIK a tankerületi vezetőknek, az iskolaigazgatóknak, a tanári karnak az újabb és újabb utasításokat, ha a reakciós tanárok nem a KDNP-kompatibilis tankönyvből tanítanak ...

Ezért vasárnap este Balog Zoltán emberminiszter benyújtotta a tankönyvpiac teljes államosításáról szóló törvényjavaslatát kivételes sürgősségi eljárással, amit kedden meg is szavazhatnak.
A törvény 2014. január 1-én lépne hatályba.

És ez már a konszolidáció időszaka, a "'finomhangolás", nagy átalakítások már nem lesznek - legalább is ezt mondta Orbán. Ennek ellenére egy napot szánnak ennek a "hangyafasznyi" államosítás vitájára, ami két hét múlva már életbe is lépni.

Kibaszott államosítás mindenütt ...

Csak néhány pont a törvényből:

- a köznevelésben alkalmazott tantervekhez kapcsolódó pedagógiai céloknak és feladatoknak a magas színvonalú, valamennyi tanuló számára biztosított tankönyvek útján, az állami felelősségvállalás alapján kell megvalósulniuk. A tankönyvek és tartalmi megfelelőségük biztosítása állami feladat.

- az általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában, alapfokú művészeti iskolában, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nemzetiségi oktatást végző iskolában állami tankönyvből lehet csak tanítani.

- a köznevelés tankönyvellátásának és a pedagóguskézikönyv-ellátásának a megszervezése állami feladat.

- a köznevelésben használható tankönyvekről, pedagógus-kézkönyvekről tankönyvjegyzéket kell vezetni.

- az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv az állami tankönyveket előállítja.

- tankönyv csak az lehet amit a törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott eljárás keretében tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítottak, vagy a miniszter kiválasztott vagy a miniszter kezdeményezésére kísérleti tankönyvként fejlesztettek ki.

- a könyv tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítását a könyvkiadást folytató jogi személy, a miniszter, szakképzési tankönyv esetén a szakképesítésért felelős miniszter kérheti.

- a tankönyvjegyzék évfolyamonként és tantárgyanként legfeljebb KETTŐ DARAB könyvet tartalmazhat.

- a szakképző iskolában folytatott szakképzési tankönyveket a szakképesítésért felelős miniszter nyilvánítja tankönyvvé és dönt a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetéséről.

egy_párt.jpgMagyarul az lesz tankönyv amit Hoffmann Rózsa + Balog miniszter + KDNP tankönyvnek nevez ki, de évfolyamonként és tantárgyanként maximum kettő darab lehet. Ebből a KDNP által alaposan megrágott 2 tankönyvből "választhat" a pedagógus, hogy melyikből "szeretne" tanítani, amit megrendelnek az állami tankönyvnyomdából, és kiszállítja az állami tankönyvellátó.

A szakiskolák még rosszabbul járnak, nekik majd a Varga Mihály vagy Németh Lászlóné szabja meg, hogy milyen tankönyvből tanulhatnak.

Pénteken még úgy nyilatkozott az EMMI, hogy "a tananyag egységes tartalmi szabályozása feleslegessé teszi a jelenleg átláthatatlan, a valódi választás lehetőségét korlátozó tankönyvválasztékot. A kormány nem foglalkozik az egy évfolyam, egy tárgy, egy tankönyv híreszteléssel."

Augusztusban Hoffmann Rózsa még azt hazudta nyilatkozta, hogy nincs szó a tankönyv-előállítás államosításáról: "Nem lesz bonyolultabb a rendszer, nem lesz drágább a tankönyv, és nincs szó a tankönyv-előállítás államásításáról sem."

Szeptember végén egy kormányhatározat már egy „egységes elveken és követelményeken alapuló, nem piaci elven működő, állami feladatként ellátandó és központi irányítású köznevelési tankönyvfejlesztés és tankönyv-előállítás rendszer” kialakítását jelentette ki. Balog Zoltán tárcavezető egy olyan javaslat kidolgozását kezdeményezte, amely már a következő tanévben kipróbálná az állami fejlesztésű új kísérleti tankönyveket és digitális tananyagokat. Az oktatásban már elkészült egy kísérleti tankönyv a szakiskoláknak, amit a fórumon összelapátoltnak tituláltak, a címlapján három helyesírási hibát mutattak. 

Vélemények: 
"Történelemből, magyarból és talán földrajzból is hamarosan egyetlen kötelező állami tankönyvet fognak bevezetni. Ez visszalépés, mivel szakmailag, módszertanilag és etikailag sem lehet kiállni amellett, hogy egy tantárgyat egyetlen egy tankönyvből lehet csak tanítani." - Történelemtanárok Egyletének elnöke

"A tankönyvgyártás államosításáról is szó van a kiadás államosítása mellett, amely az évi 16 milliárdos forgalmú tankönyvpiacból mintegy négymilliárdot tesz ki. Az államosítás mellett nincs szakmai érv, mivel jelenleg is nyomott árakon dolgoznak, sem olcsóbb, sem gazdaságosabb nem lesz az előállítás.  Egy központosított gyártás teljes mértékben ellehetetlenítené annak a 20-25 nyomdának a működését, amelyek meghatározó tevékenysége a tankönyvgyártás." - Nyomda- és Papíripari Szövetség főtitkára.

5hiyy.jpg
A legdurvább, hogy a törvény indoklásában megpróbálják levezetni, hogy egy egymással versenyző magánpiac helyett miért lenne jobb a langyoslábvíz egyenállami tankönyv ...


"A köznevelés minden részterülete szabályozásra, valamint a működtetés megújításra  került, figyelemmel az állami felelősségvállalás megnövelt szerepére és arra a jogalkotói szándékra, hogy minden gyermek, tanuló számára az ország bármely települése vonatkozásában elsősorban az államnak kell a lehető legmagasabb szintű köznevelési feladatellátást megszerveznie."


Az biztos, hogy ez nem jött be ... nem a rosszabb iskolák színvonalát emelték fel, hanem a jobban teljesítő iskolákat rontják le a közepesre. 


"a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében minden, a nemzeti köznevelést érintő szabályozási területen törekedni kell arra, hogy a szabad piaci mechanizmusokra és a nem állami, hanem piaci szereplők bevonására épülő közszolgáltatások funkciózavarai ne okozhassanak ellátási nehézségeket, amelyek hátrányos helyzetbe hozhatnak bármely tanulót, nevelési-oktatási intézményt, amelynek következtében a Nemzeti alaptantervben meghatározott minimális tudástartalmak, követelmények így nem tudnak megvalósulni."


A szabad piaci tankönyvellátás nem okozhat ellátási nehézséget, jobb az egészet államosítani. Nem emlékszem, hogy ne kapták volna meg a gyerekek a tankönyvet, hiszen a tankönyvkiadóknak ebből volt a bevételük, és igen, volt ellátási probléma - most szeptemberben, amikor az állami tankönyvellátóra bízták a tankönyvek szétosztását. Bár ugye a hivatalos sikerpropaganda szerint a KHELLO is kibaszottjól teljesített.

Most jön a kedvencem, figyeljétek:


"A nemzeti köznevelési rendszerben a Nemzeti alaptanterv és a különböző kerettantervek révén a tanulók részére államilag meghatározott és elvárt tudás elmélyítését támogató tankönyvek előállítását és forgalmazását is alapvetően piaci mechanizmusok határozzák meg, ezzel befolyásolva azt is, hogy milyen az iskolák tankönyvválasztása, ezáltal meghatározva azt is, hogy egy adott iskola adott tanulója melyik piaci alapon működő kiadó melyik tankönyvéből tanul.
A köznevelés tankönyvellátásának sajátossága, hogy a pedagógus különböző szakmai és piaci hatások eredőjeként választ tankönyvet az általa oktatott tanulóknak. Olyan tankönyveket, amelyeket piaci mechanizmusok keretei között állít elő valamely – jelenleg több mint száz – kiadó, és az országos tankönyv-előállítás folyamatában a kiadói marketing-mechanizmusok széles tárháza befolyásolja az iskolák majdani tankönyvválasztását."


Több száz kiadó versengett az iskolákért, tanárokért, hogy az ő tankönyvüket válassza az adott tanár, az adott iskola. Ehhez olyan pofátlan módszereket alkalmaztak, mint például az évről-évre átdolgozott tankönyvek, vagy árverseny.


"A jelenleg hatályos szabályozást tartalmazó tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény nem az állami felelősségvállalás és az állami közfeladat ellátás elveire építkezik, hanem arra, hogy lehetővé tegye, hogy a különböző piaci szereplők, gazdálkodó szervezetek – jogi keretek között – szabad piaci mechanizmusokkal is élve minél nagyobb példányszámot szállítsanak a köznevelés részét képező iskolákba, ezáltal is törekedve a minél magasabb profit megszerzésére.
Nem vitatható az a tény, hogy a kiadók saját befektetéseikkel fejlesztették ki az általuk előállított tankönyveket, és eközben igyekeztek megfelelni a mindenkori kormányzati elvárásoknak, a változó szabályozásnak és a magas minőségi kritériumoknak.
Hangsúlyozni szükséges a törvényi szabályozás adta piaci viszonyokat, amelyek lehetővé teszik azt is, hogy adott esetben, ha valamely kiadó nem teljesíti vállalásait, a tanulók nem jutnak hozzá a megrendelt tankönyvhöz és az állami tantervek által meghatározott garantált tudáshoz."


Hoffmann Rózsa kivert verítéke vagyok! 
Minél nagyobb példányszám? Profit? Egy szabadpiacon versenyző magánvállalat profitot szeretne? Őrület. De mi lesz, ha a gyerekek megrendelik a magáncégtől a tankönyvet, de a céget nem érdekli a bevétel, a profit, és nem szállítja le a könyveket? Hát hogy tanulnának így a gyerekek? Hogy jutnának hozzá így a tudáshoz? Bár semmilyen ellátási probléma nem volt, amíg a KHELLO-t rá nem küldték a tankönyvellátásra.


"Mindezek alapján szükségessé vált, hogy az állam a jelenlegi köznevelési tankönyvpiaci szabályozási keretek helyett új szabályozási kereteket alkosson. Olyan szabályrendszert, olyan új törvényt, amely a piaci mechanizmusok és a tankönyvkiadók egymással történő versengése helyett megteremti az állam felelősségét, azt az állami garanciát, amely alapján az állam saját állami tankönyvkiadóval, kísérleti tankönyvfejlesztésével is biztosítja a jövőben a tankönyveket az iskoláknak, de nem kizárva ebből azt sem, hogy ahol indokolt, fenntartsa a nem állami tulajdonban álló kiadók tankönyvfejlesztésbe való bevonásának lehetőségét.

A benyújtott törvényjavaslat új alapokra helyezi a köznevelési tankönyvfejlesztés, - előállítás egészét, állami felelősségként értelmezi a tankönyvek előállítását, rendelkezik a Kormány által rendeletben kijelölésre kerülő állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szervről, a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban a Kormány által rendeletben kijelölt testületről, amely a legmagasabb állami garancia lesz majd a tankönyvek magas minőségére."


Állam, kormány, KDNP, garancia, magas minőség ....
Elnézést, melyik államosítás hozta el a "magas minőséget"? 

Gondoljuk végig, ha ugyanabból az állami tankönyvből kell tanulniuk a Fazekas Mihály gyakorló iskolában és mondjuk a mátészalkai általános iskolában, akkor az melyik iskolai tanulóinak lesz jobb? Hol fog nőni a "minőség"?
a, a Fazekas gyakorló iskolában
b, a mátészalkai iskolában
c, mindkettőben
d, egyikbem sem

Igazából ez egész olyan undorító, hogy az embernek elmegy a kedve a gyerekvállalástól, mert ki adná be a gyerekét jó szívvel ebbe a központosított, középszerű, merev, személytelen kdnp-s katyvaszba?

A KDNP-nek dobták oda a köznevelést, mint egy gumicsontot, hogy ez a kommunista szemléletű mérhetetlen támogatottságú pártként viselkedő Fidesz-csökevény azt tegyen az 1 millió gyerekkel és 150 ezer pedagógussal, amit csak szeretne.
És még azt gondoltuk, hogy nincs annál rosszabb, amikor az SZDSZ diktálta a hülyeségeit az MSZP-nek. Pedig úgy néz ki, hogy van ...
Amikor Orbán és a Fidesz vágyait örömmel és boldog áhítattal váltja valóra ez "párt".

(kép: rep4v4lleszurtnyul)

Címkék: kdnp köznevelés

A bejegyzés trackback címe:

https://vastagbor.blog.hu/api/trackback/id/tr975694285

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kis ember 2013.12.16. 14:44:56

@ColT:
Pont ugyanilyenek voltak, emlékszem. Csak a hatalmuk nem volt meg hozzá.
Tudod, a bunkók is csak addig viselkednek társaságban, míg van, aki odafigyel rájuk. Hanincs, aki megfékezze őket, akkor tönkretesznek mindent maguk körül.

Kis ember 2013.12.16. 14:49:50

@Nyekenyóka.:
"Nem kötekedésképp de mégis mi a fészkes baj van azzal, hogy 1-8-ik évfolyamig gyakorlatilag nem kell fizetni a tankönyvekért."
Mi az, hogy nem kell fizetni? Terem a vadtankönyvbokron és csak ki kell menni leszüretelni?
Valaki ki fogja fizetni. És az te leszel, meg én.

lyken 2013.12.16. 14:54:46

@Szelid sunmalac: "A kovetkezo negy evben mar nem lehet masra mutogatni, "
Dehogynem. A nemleszünkgyarmat dumát simán bekajálja az a réteg aki narancsos szopóálarcot visel. Politikusnál soha ne mond hogy soha. 2010-ben még azt gondolták a szavazók, hogy a szociknál nagyobb harácsolóbanda nincs a földön. Aztán látták, hogy mégis lehet nagyobb harácsoló a politika. És pofátlanabb is lehet.

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2013.12.16. 14:55:30

@Kis ember:

"Nyolcadikig nem kell fizetni a könyvekért

Tartalmazza továbbá a javaslat, hogy az állam ingyenesen biztosítja a tanulók tankönyvekkel történő ellátását 2013. szeptember 1-jétől kezdve felmenő rendszerben az elsőtől a nyolcadik évfolyamig."

www.origo.hu/itthon/20131215-allamositjak-a-teljes-tankonyvpiacot.html?sec-2

ursus artos 2013.12.16. 14:59:37

Nagyon jó lesz már végre rendet rakni a tankönyvek körül.
Nyugaton például csak a bemért, kipróbált tankönyvek kerülhetnek ki a piacra, nálunk, gyakorlatilag bármelyik kiadó megjelentethet egyet, mindeféle kipróbálás nélkül.
Egyébiránt a liberalizált tankönyvpiac javított a diákok pl. PISA eredményein, mert ugye, ha egy tk. állami, az csak szar lehet...
Jó tankönyvek meg utoljára kábé a 78-as tantervhez készültek. Pláne szakmai tantárgyak esetében.

Kis ember 2013.12.16. 14:59:38

@Nyekenyóka.:
A PISA teszten hány pontot értél el?
Honnan van az államnak pénze, te szent kommunista? Hát tőled meg tőlem. Ki fogja kifizetni, amit az állam ingyenesen biztosít? Te meg én.
Egyébként így veled levelezve már értem, hogy miért volt 800.000 tagja az MSZMP-nek.

titan 2013.12.16. 15:00:12

@Nyekenyóka.: egész pontosan erről beszélt @Kis ember amikor azt írta:"Valaki ki fogja fizetni. És az te leszel, meg én." ugyanis valóban nem terem a tankönyv csak úgy a vadtankönyvbokron. Az előállítás, terjesztés ugyanúgy pénzbe fog kerülni, az, hogy ezt a közösből fedezik, nem jelenti azt, hogy csak úgy terem...

Tücsök1 2013.12.16. 15:03:53

@Nyekenyóka.: Látom,a te agytekervényeidet már simára gyalulta a fideszgépezet! Ingyen tankönyv,mi! Honpolgár lehetsz,de a legegyszerűbb fajtából.emélem,a fejed meg kocka,hogy jól illeszkedjen a nerbe!

Vakmacska 2013.12.16. 15:05:30

@Nyekenyóka.: aha, persze,
Állambácsinak valaki ad el ingyen papírt. Arra valaki ingyen kapott nyomdagépen ingyen szerkeszt és kinyomtat sokmillió könyvet. Ingyen fóliázza, szétszortírozza.
Másvalaki ír ingyen könyvet, hogy lásd fent legyen mit ingyen nyomtatni.
A logisztika ingyen kiviszi és ingyenbenzint adnak a teherautójába.
Megint másvalaki ingyen szétosztja (azt még talán, parancsra)
Aztán te örömmel beleadod a mondjuk elsős, iskolát kezdő gyereked kezébe a négyéves, esetleg kellően gyűrött, szamárfüles, zsírfoltos, lefirkált, büdös könyvet, amibe amúgy tilos dolgozni.
Én meg lehányom a monitort mindjárt.

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2013.12.16. 15:06:59

@Kis ember: @titan: @Tücsök1:

Értem én, persze fizetek jövedelemadót, innen nézve tényleg nem ingyenes, de eddig is adóztam, és ezen felül még pluszban a könyvek árát is kellett fizetnie a szülőnek, most viszont csak az adóból megy erre, és inkább erre menjen az adó mint hülyeségekre, ennek legalább van értelme, nem úgy mint a stadionoknak.
Amúgy origós linket közöltem, ami igencsak nem fideszbarát.

I_Isti 2013.12.16. 15:07:36

@Nyekenyóka.: Tudod, vannak nem csak egyszerű állampolgárok, hanem olyanok is, akik jártak már könyvesboltban, és láttak tankönyvet közelről. Meg olyan állampolgárok is vannak, akik tudják, hogy a kultúrországok egy részében már iPad-en kapják a középiskolás, más részében meg az általános iskolás tanulók is a tankönyveket.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.12.16. 15:09:30

@ursus artos: "csak a bemért, kipróbált tankönyvek kerülhetnek ki a piacra"

Jó. Legyen ez. Ha egy tankönyv "bemért" (miben mérik?) és kipróbált (hol lehet "kipróbálni"?), legyen elérhető a piacon. Ez tisztességes helyzet lenne.

A tervezet szerint viszont nem ez lesz, hanem lesz tárgyanként kettő, a többi esetleg szintén színvonalas tankönyvnek, azok tanulóinak, tanárainak, valamint szerzőinek és kiadóinak pedig lfs.

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2013.12.16. 15:09:44

@Vakmacska:

Szerintem erősen félreértjük egymást. Eddig volt az, hogy a dolgozó fizette szépen a jövedelemadót, de ezenkívül az iskolás gyerekének pluszban meg kellett vennie több ezer forintért a könyveket, most viszont ezt nem kell, hanem az adóból megy erre, ami elvileg nem fog nőni. A könyvekért meg nem kell pluszban fizetni több ezer forintot készpénzben, az megmarad.
Ilyen alapon igaz az origós állítás.

ColT · http://kilatas.great-site.net 2013.12.16. 15:11:12

@Kis ember: Ennyire azért nem pakolták maguknak a zsebet. Sajnos minden kormány lop, és nem az az a Fidesz kormány lopott a legkevesebbet, de nem okoztak ennyi kárt, mint most. Illetve ennyire hozzá nem értő hülyéket sem tettek pozícióba mint most.

Physim31419 2013.12.16. 15:11:20

Kíváncsi vagyok, mikor kerül a fizika tankönyvbe az "Isten" szó. Szerintem épp most dolgoznak rajta.

Vakmacska 2013.12.16. 15:11:36

@Nyekenyóka.: nem ez a baj, az a baj hogy értelmesnek mondott emberek is simán beszopják hogy "ingyen" van. SEMMI SINCS INGYEN.

és nyugodhatsz meg, simán hülyeségekre fog menni így is meg úgy is, hiszen ugyan kinek kell megfelelnie szakmailag egy miniszteri bársonyszékbe ültetett lelkész döntésétől függő kiadványnak, miféle minőségi elvárásokat és ugyan ki fog rajta számon kérni.

Ha az lesz benne hogy a Föld lapos és a Szíriuszról jöttünk akkor is az lesz A tankönyv.

Algopirin 2013.12.16. 15:14:15

@Nyekenyóka.: de nekem pl nincs gyerekem. bár a cigányokat is eltartom részben végülis

ursus artos 2013.12.16. 15:14:44

@Counter: igen, bármennyira is furcsa a könyveket be lehet mérni és ki is lehet próbálni. Vannak erre jól kidolgozott pedagógia mérési módszerek.

Vakmacska 2013.12.16. 15:14:49

@Physim31419: Istennek sztem semmi baja a fizikával, addig örüljünk míg emberi erővel a fizika törvényeit csak úgy nem lehet megváltoztatni, mert akkor tényleg arról kódulnánk.

Viszont ha már Isten, én meg arra kérném, rogyassza már rá az oktatáspolitika e jeles képviselőire már a plafont, hátha attól észhez térnek, én hiába ágálok itten.

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2013.12.16. 15:15:13

@Vakmacska:

Igaz nincs ingyen, mert az adómból megy. DE! Ha ez az új reform létrejön akkor legalább annyival jobban jár a szülő, hogy pluszban nem kell több ezer forintot kicsengetnie a könyvekért, hanem elég ha fizeti mindig az adót, amiből finanszírozzák a könyvek árait is. Ha az szja meg nem nő, akkor az tök jó lesz.

Borenbukk 2013.12.16. 15:15:38

@Nyekenyóka.: B+! Tessek mar megtanulni, hogy semmi sincs ingyen! Valakinek ki kell fizetni, es ha az allam fizeti, az azt jelenti, hogy mi fizetjuk, az allamnak ugyanis nincs semmije azon kivul, amit tolunk elvesz.

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2013.12.16. 15:16:34

Amúgy meg pár éve már nem vagyok Fideszes csak szólok :)) Az adójóváírás eltörlése egy szemét húzás volt, de ez már itt off.

I_Isti 2013.12.16. 15:19:18

@Nyekenyóka.: (Pedig úgy látszik, mintha fizetnének azért, hogy égesd magad.)

Tücsök1 2013.12.16. 15:21:44

@ursus artos: És szerinted a fennmaradó 2 hét erre (bemérés+kipróbálás) elég is lesz? Persze,tudom,az akaratos diadalmaskodik.2 hét legfeljebb egy futó kalandra elég,nem egy megalapozott,hosszútávú kapcsolatra.

titan 2013.12.16. 15:24:03

@Nyekenyóka.: amit fentebb próbáltunk vázolni: azt a pénzt márpedig be fogják szedni, ugyanúgy ki lesz fizetve. Amit te mondasz az az, hogy "nem nő az szja, és nem kell fizetni a tankönyvekért a szülőnek", ebből következik, hogy máshonnan viszont be lesz szedve a hiányzó pénz vagy kölcsönt fognak felvenni rá., mivel ez így működik. Az, hogy nem látod közvetlenül, hogy a költség hova terelődik, csupán azt jelenti, hogy jól bújtatják.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.12.16. 15:28:37

@ursus artos: A _mérés_ szót egy kicsit erősnek érzem, de ehhez az álláspontomhoz nem ragaszkodom. Helyesbítem az álláspontom az alábbiak szerint:

"csak a bemért, kipróbált tankönyvek kerülhetnek ki a piacra"

Jó. Legyen ez. Ha egy tankönyv bemért és kipróbált, legyen elérhető a piacon. Ez tisztességes helyzet lenne, ha valamilyen intézményes lehetőség nyitva állhat tankönyvek beméretésére és kipróbálására.

A tervezet szerint viszont nem ez lesz, hanem lesz tárgyanként kettő, a többi esetleg szintén színvonalas tankönyvnek, azok tanulóinak, tanárainak, valamint szerzőinek és kiadóinak pedig lfs. Ennek nem látom értelmét. Ha egy tárgyhoz akad hat színvonalas tankönyv, akkor választhassanak hatból, kinek fáj az, és mi indokolja bármely négy, a mércét megütő tankönyv kiiktatását?

Vidéki 2013.12.16. 15:36:52

Zero megpróbálja patás ördögként lefesteni Hoffman Rózsát.

Nem tetszik neki a „hittan vagy erkölcstan, béremelés óraszám emeléssel, központosított kézivezérlés,”

1. Fél, hogy a tanulók kiütést kapnak a hittantól, vagy az erkölcstantól?
Zero úgy fél a „hittan vagy erkölcstan” szavaktól, mint „Ördög a tömjénfüsttöl”:

2. Elviselhetetlen teherként éli meg a pedagógus béremelést, mert egyesek szerint állítólag elviselhetetlen óraszámemeléssel jár, ami a tanerőket majd annyira kizsigereli, hogy arra sem jut, majd idejük, hogy rendesen kialudják magukat.

3. Központosított kézivezérlésként éli meg a központi tartalomszabályozást .

Központi tartalomszabályozásra és az ebben megszabott normáktól való eltérést szankcionáló törvényre szükség van.
A megszabott normáktól felfelé el lehet térni.

Lefelé eltérés viszont azt jelenti, hogy egy okirat, ami iskolai végzettséget igazol teljesen bizonytalan tartalmú és lehetőség van arra, hogy bizonyos szakmai minimumot sem fed le.

Ilyen körülmények között például egy munkáltató képtelen eldönteni, hogy mire számíthat egy okirat felmutatójától.
Zero szerint akkor volt itt jó világ, mikor Magyar Bálint tevékenykedett áldásosan ésnem szabad volt buktatni.

A „Kettős Mérce”blogon gyakorló pedagógusok számoltak be negatív tapasztalataikról
"Az iskolát utálta. Sokat hiányzott. A tanárok csak ordibálni tudtak – mondja.

Nem emlékszik tantárgyra, amit szeretett volna. Az osztálytársai balhéira inkább.

Keveset fogott rajtuk az iskola,

örültek a pedagógusok, ha túlélték őket, és megszabadulhattak tőlük.

Sokszor analfabétán kerültek ki az oktatási rendszerből.

Persze papíron kettessel, mert akkor jelmondat volt, hogy az analfabétizmust felszámoltuk.

Másik pedagógus a „Kettős Mércéről” viszont így zokog:

„A bürokrácia hatósági ellenőrzésekkel kedveskedik nekik”,

Ugyanez a szerző amiatt is zokogott, hogy

"elballagtak anélkül, hogy folyékonyan el tudták volna olvasni a bizonyítványukat."

Milyen erkölcsi színvonalon állnak az olyan pedagógusok, akik aláírásukkal hitelesítenek egy olyan bizonyítványt (okmányt), ahol a bizonyítvánnyal rendelkező elballagó személy nem képes folyékonyan elolvasni a saját bizonyítványát?
„A bizalom jó dolog, de az ellenőrzés még jobb”. (Állította Lenin elvtárs is, nem teljesen alaptalanul!)

Az okos „Kettős Mércés” pedagógus azt tartaná jónak, ha a fenntartó csak odalökné a pénzt, a többihez már nincs semmi köze a fenntartónak a szabad madaras dogmák szerint.
Minden mást tűrhetetlen kézi vezérlésként él meg, ami akadályozza a pedagógusok alkotói szabadságát, ami korábban lehetővé tette sokaknak, hogy elballagjanak, anélkül, hogy képesek lettek volna folyékonyan elolvasni saját bizonyítványukat!

Algopirin 2013.12.16. 15:43:28

@Vidéki: te az életben is így beszélsz? vagy csak írásban?

873ujr3rk 2013.12.16. 15:50:21

@Physim31419: btw minek ez a kuszaság ? a bibliában minden benne van.

dr. Kóser Malac™ (a legnagyobb demokrata civil)! 2013.12.16. 15:54:18

@Szelid sunmalac: Tök jó, hogy külföldön is ki tudtál fogni olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgoznod! :) Kezdelek irigyelni... :)

I_Isti 2013.12.16. 15:57:09

@873ujr3rk:
igen, az is benne van, hogy a profit jó dolog. Sőt...

dr. Aullah 2013.12.16. 15:58:15

@Algopirin: Mivel hogy Ő csak egy kitalált személy (tehát nincs mögötte valódi ember), így nem. Valóságban így sem és sehogy nem beszél.

Algopirin 2013.12.16. 15:59:40

@dr. Aullah: jójó, de ez a csapat az életben is ilyen hülye lehet?

Birkesz 2013.12.16. 16:05:16

@Nyekenyóka.: természetesen, neked könnyebség, hogy nem kell külön, dedikáltan fizetned a tankönyvekért. A költségek szétterítése, ha benne vagy az érintett körben, jól esik, de ettől még nem kell benyelni a maszlagot, hogy ingyen van (erre ugrottak rá a kommenttársak)
Az első kommented alapján neked ennyi elég is, ezzel kvázi megvették a szavazatod.

Minorkavidor 2013.12.16. 16:10:31

@Szelid sunmalac:

De, 2/3-dal is! Horn bevállalta, hogy ellenzék nélkül nem lesz alkotmány, csak 4/5-del! Nem is lett, noha több tervezett készült, tárgyalták is a bizottságok. Mivel közös munka volt, a fidesznek sem volt érdemi kifogása, csak hát mégse "azér a szemét komcsik ideje alatt" fogadják el.

Szelid sunmalac 2013.12.16. 16:11:24

@Nyekenyóka.: Te melyik bolygorol jottel? En meg olyat iskolaban, hogy nem kell fizetni, nem lattam.

@dr. Kóser Malac (a legnagyobb demokrata)!: Latod, latod! Igy kell ugyesen csinalni. De azert nagyon nem kell irigyelni, meglesz ennek is a bojtje. Csak epp rapszodikus a munkamennyiseg. Most epp hivatalosan is (es persze fizetesert) lopom a napot. Aztan majd januartol meg valoszinuleg azt sem fogom tudni, hogy hol all a fejem!

Physim31419 2013.12.16. 16:13:25

@873ujr3rk:
"btw minek ez a kuszaság ? a bibliában minden benne van. "

Hogyne, mutasd meg Einstein téregyenlete és Mari néni töltöttkáposztareceptje hol van leírva. Nekem ennyi elég is.

Minorkavidor 2013.12.16. 16:13:38

Csak jelezném, hogy amikor a ronda profithajhász kiadók adták ki a tankönyveket 20 %-al volt olcsóbb, mint idén szeptemberben, amikor nonprofit cég adta ki:))

dr. Kóser Malac™ (a legnagyobb demokrata civil)! 2013.12.16. 16:15:16

@Szelid sunmalac: Van olyan budapesti kerület, ahol ingyen vannak a tankönyvek. Azért írom, hogy ingyen, mert nekem a másik kerületben (gyakorlatilag pár száz méterrel arrébb), már keményen kell fizetnem, pedig adózom is (nem keveset). Szóval, az én szempontomból a másik kerületben ingyen van, nekem meg pénzért...

Minorkavidor 2013.12.16. 16:16:49

Jelezném, hogy amikor ezek a ronda, profithajhász kiadók adták ki a tankönyveket, 20%-al olcsóbb volt, mint most jóliusban amikor nonprofit cég adta ki, + időben mindenki megkapta és nem kellett előre fizetni.

Minorkavidor 2013.12.16. 16:19:01

@Physim31419:

Benne van, csak a megfelelő betűket kell összeolvasni:)) Hogy melyik betűket? Amelyik neked megfelel:))

Szelid sunmalac 2013.12.16. 16:19:40

@dr. Kóser Malac (a legnagyobb demokrata)!: Kampany? Szarok en a kapmanyra! Viszont vege lesz az unnepeknek es kezdodnek a nagyobb munkak.

Physim31419 2013.12.16. 16:21:11

@Minorkavidor: :))
A nüt meg a müt fonetikusan :)

Szelid sunmalac 2013.12.16. 16:23:30

@dr. Kóser Malac (a legnagyobb demokrata)!: Igazabol az sincs ingyen, de ha nem a tankonyvekert, hat fizetnek masert. Kicsit mas, de a koncepcio ugyanaz. Amikor en jartam meg az elso fosikolamba, akkor torveny tiltotta, hogy nappali, allamilag finanszirozott tagozaton tandij legyen. Hat nem is volt. Volt cserebe "nyelvi hozzajarulas", ami magasabb volt, mint mashol a tandij.
A gyereknek a mostani sulijaban (alt isk) szinten nincs tandij (hogy is lenne), viszont az osztalypenzt (ami megintcsak nem egy kis osszeg) ket helyre kell utalni, az egyik az iskola szamlaja, a masik meg egy alapitvanye.
Nem feltem oket. ki tudjak talalni hol lehet behajtani az osszeget ami elvileg nem kell fizetni.

Szelid sunmalac 2013.12.16. 16:29:33

@Physim31419: Te sem olvastad meg reszletesen a bibliat te gyaur kutya! Benne van minden, de a Bibliat erteni kell! Ott utalasok vannak, torteneteken keresztul kell kihamozni az igazsagot! Vagy a receptet! A toltottparpika recepjet keresd pl. a Korintusiaknak 10,23-nal, mig a lencsefozeleket a Romaiaknak 14,22-nel.

dr. Kóser Malac™ (a legnagyobb demokrata civil)! 2013.12.16. 16:31:47

@Szelid sunmalac: Elvileg osztálypénzt tilos szedni, de az első szülőin mégis mindenki megszavazza, hogy legyen. Az más kérdés, hogy az osztály fele aztán sz*rik befizetni...
Egyébként a szomszéd kerületben nem szednek más címen pénzt, úgyhogy nem kompenzálják így a tankönyvek árát.

Szelid sunmalac 2013.12.16. 16:36:29

@dr. Kóser Malac (a legnagyobb demokrata)!: Nem tudom melyik az a kerulet, de szinte biztos, hogy beszedik valahogy. Ha nem a suli, hat az onkormanyzatis parkolocegek, esetleg iparuzesi ado, fustado, vagy mittudomen milyen cimen. Ingyen nincs semmi, na!

Tilos-tilos! Persze! De ha nem akarod, hogy a te gyereked legyen, aki nem mehet osztalykirandulasra, aki nem jarhat kuon angolra, akit a tobbiek kineznek blabla, akkor bizony te is befizeted azt a tilos az osztalypenzt.

Szelid sunmalac 2013.12.16. 16:59:56

Hol vannak a berkommentelo baratiank? Ma sehol nem latom oket! Valami eligazitas van?

JohnHenry 2013.12.16. 17:07:32

@Nyekenyóka.: jaja, "ne az emberek fizessék meg" ... te tényleg ennyire naív vagy?

JohnHenry 2013.12.16. 17:10:13

@Nyekenyóka.: tévedtem, nem naív vagy. troll vagy, vagy rosszabb, buta.

maxval bircaman fȍszerkesztȍhelyettes · http://bircahang.org 2013.12.16. 17:17:24

@Szelid sunmalac:

"Hol vannak a berkommentelo baratiank?"

A gazdáikkal együtt elkezdték a téliszünetet. Ez persze csak vicc, ezek a csicska-Honvédek nem urizálhatnak, mint a gazdáik.

A valóság ezzel szemben az, hogy valami szerver gond volt a Lendvay-ban, és tart a javítás.

Szelid sunmalac 2013.12.16. 17:20:32

Halalkomolyan kerdeztem. Se Lencses Pityu, se Blogger Gezu, se $$$, se batyu, se senki...

Marcellusca 2013.12.16. 17:22:54

@Nyekenyóka.: Ezzel "csak" az a probléma - ismerve a fideszmaffia mentalitását, működését - ,hogy így, az adónkból többe (min. 3X annyiga) fog kerülni, mint az a 10-15.000Ft.
+ a focistadionok így is - úgy is megépülnek. Nem azokból spórolják le a tankönyvek árát.

Marcellusca 2013.12.16. 17:26:16

@Algopirin: Haggyadmááán, ez egy agyhalott fityisz-troll! :)

Az is idióta, aki szóba áll vele! :P :D

Algopirin 2013.12.16. 17:30:16

@Marcellusca: én szívesen megnézném élőben a csapatot :D

Algopirin 2013.12.16. 17:42:27

@Marcellusca: ha azt az energiát amit hülye kommentek írására fordítanak hasznosan használnánk, komoly dolgokra lennének képesek :D

Szelid sunmalac 2013.12.16. 17:54:48

@Algopirin: De a hulye kommentek sokkal viccesebbek, mint a komoly dolgok.

Algopirin 2013.12.16. 17:56:07

@Szelid sunmalac: jajaja. de olvasni meg fárasztó.

csak_csendben2 2013.12.16. 18:07:10

@Vidéki:

Sajnos minden egyes nagy takarítás után megjelensz, így bele-bele futok abba a mérhetetlen sötétségbe, amit mutatsz.

Csak röviden: a 2014-es választásokon a tanárok csak akkor fognak a Fideszre szavazni ha névvel kell és kötelezővé teszik, és fegyelmi vétséget fog érni, ha másra adja le a szavazatát. Nos ilyen rohadt jól jártak a béremeléssel. Meg a bevezetett kötelező letöltendő 32 órával, ami úgy kötelező 32 óra, hogy maximum(!) 32 órát lehet beírni a lapra. Egyes iskolákban ha a tanár bemerészeli írni a valóságot, mondjuk a valódi helyettesített órák számát, akkor rászólnak.

ursus artos 2013.12.16. 18:36:28

@Marcellusca: Azt mondja, és ebben igaza van, hogy egyéni differenciált fejlesztésre van szükség, és ez oké is, de ez inkább tanári segédanyag, feladatbank kérdése, mintsem a tankönyvé. Nem attól lesz differenciált fejléesztés, hogy egy osztályban bizonyos gyerekek más könyvből tanulnak, mint a többiek.
Itt valamit nagyon összekevert Pokorni, vagy rosszul fogalmazott, vagy nem tisztán és világosan...

Micimackó, a csekély értelmű medvebocs 2013.12.16. 19:45:07

@Nyekenyóka.:
"Nem kötekedésképp de mégis mi a fészkes baj van azzal, hogy 1-8-ik évfolyamig gyakorlatilag nem kell fizetni a tankönyvekért"

Miért is nem kell szerinted? Sőt, ebben az évben már nyár közepén előre ki kellett fizetni. Emlékezetem szerint ez a blog is foglalkozott a témával.
(ha valaki már írta, akkor bocs, nem néztem végig a kommenteket)

Micimackó, a csekély értelmű medvebocs 2013.12.16. 19:50:30

@Nyekenyóka.:
Ez csak azt jelenti, hogy amit a szülő eddig direktben fizetett, azt most szétterítik arra is, akinek nincs iskolás gyereke, ergo nem veszi igénybe a "szolgáltatást".
Az előző hsz-t azelőtt írtam, hogy a cikket belinkelted, ne vedd figyelembe. Eddig erről nem olvastam.

Bee-zony 2013.12.16. 20:51:24

A "magas minőség" az angol high quality tükörfordítása. A gyarmatosítók már magyarul se tudnak, valaki pedig gyorsfordított. Máskülönben, hogy került volna ez ide?
Van egy olyan érzésem „valamiért”, hogy azt az egy történelemtankönyvet Ilan Mor fogja írni – vagy már meg is írta, azért lett ilyen sürgős az államosítás.
„Az izraeli nagykövet írja a magyar tankönyveket, miközben már Schmidt Máriát sem tartja alkalmasnak a legújabb holomúzeum vezetésére”
kuruc.info/r/26/121020/
A kommunisták és a judeonácik pedig mindig történelmet hamisítanak…

Megmondták, hogy „Csak a Fidesz”, tetszettek volna odafigyelni.
Mindezek alapján szükségessé vált, hogy az állam a jelenlegi … helyett …

„Vállalkozásbarát” kormány; ha nem vagy maffiatag, akkor megdöglesz.

Úgy néz ki, megvan a nyirkai jóslat hét tevéje is:
„Szijjártó Tel-Avivban: »az izraeli földgázexport elosztóközpontja akarunk lenni!«”
kuruc.info/r/2/121615/

„Nyirkai jóslat
(…)
Lesznek, kik alattomos ellenséggel
fújnak egy követ.
Bevezetik a hét tevét,
hogy az innen köpködhessen lángot -
a bikát nyergelő asszonyra.
Ebből belviszály is támad, meg külső viszály is.
(…)
Kettészakad a nemzet,
lángra lobban az Ország.
A lángot vér oltja.
Magyar magyart gyilkol,
de a bika hátáról is ide lőnek
a hét teve miatt.
A nép fele elpusztul.”
(…)

„A hét tevét többnyire fegyverrel, általában atomfegyverrel azonosítják, amely "a bikát nyergelő asszonyt", azaz Európát fenyegeti.
A véletlen egy sokkal egyszerűbb értelmezési lehetőséghez segített. A "hét teve" itt a gáz tranzit-vezetékként, illetve a gázelosztóként értelmezhető. Az "innen köpködhessen lángot" pedig a rejtélyes fegyver helyett mindössze a fűtést, illetve a gáz felhasználását jelenti.”

„Igazából ez egész olyan undorító, hogy az embernek elmegy a kedve a gyerekvállalástól, mert ki adná be a gyerekét jó szívvel ebbe a központosított, középszerű, merev, személytelen kdnp-s katyvaszba?”
Ha már megvan a valóban hozzád illő párod:
1. A gyerekek legyenek meg, aztán meneküljetek.
2. Meneküljetek, aztán legyenek meg a gyerekek.
Ez a probléma megoldva.

Apeiron (törölt) 2013.12.16. 20:52:28

Ez nem most kezdődött.

"A Horn-kormány megmutatta, a rokonoknak is lehet juttatni a bizniszből, ám jött az új kabinet, és 1998 óta már nem elsősorban a Kuncze exbelügyminiszter testvére által irányított Korona Kft. kap megrendelést, hanem a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Rt.-re keresztelt egykori Zenith Nyomdaipari Rt. Ezt a céget sokan Kövér László Fidesz-alelnök (korábban titokminiszter) testvérének, Kövér Szilárdnak a nevéhez kötik.

Szilárd és felesége ugyan áttételesen sem tulajdonosa a cégnek, de az após és az anyós már igen. A Zenith-utód pedig egyre nagyobb szeletet hasít ki a hazai tankönyvpiaci megrendelésekből."

magyarnarancs.hu/belpol/kormanytag_kozeli_vallalkozok_csaladi_gazdasagok-62185

"Az éveken keresztül Kövér Szilárd, Kövér László testvére által vezetett és Simicska Lajos felügyelőbizottsági tag felügyelete alatt működtetett Arzenál Nyomdaipari Kft. 110 millió forintos késedelmi pótlékából az APEH 2002-ig részletekben több mint 93 millió forintot engedett el, értesült a HVG."

index.hu/belfold/simicskapeh0/

Valaki egyszer elmagyarázhatná nekem azok közül akik a Fideszre szavaztak 2010-ben....

HOGY A FASZBA NEM TŰNT MINDEZ FEL NEKTEK, BASZZÁTOK MEG!

Apeiron (törölt) 2013.12.16. 21:01:17

@Vidéki: "Az okos „Kettős Mércés” pedagógus azt tartaná jónak, ha a fenntartó csak odalökné a pénzt, a többihez már nincs semmi köze a fenntartónak a szabad madaras dogmák szerint."

A modern, bizalmi alapon működő társadalmakban az itt előadott bumfordi lejárató szöveged és sarkításaid értelmezhetetlenek. Szerencsére nem ilyenekben élünk.

Apeiron (törölt) 2013.12.16. 21:05:11

@Vidéki: Mindamellett ideje lenne, hogy a másé helyett a magad faszát verd el csalánnal.

Capisce?

lyken 2013.12.16. 21:25:49

@Kis ember: "Honnan van az államnak pénze, te szent kommunista? Hát tőled meg tőlem. Ki fogja kifizetni, amit az állam ingyenesen biztosít? Te meg én."
Pedig előző rendszerben az állam biztosította a szükségleteket. Igaz, hogy lakásra 10 évet kellett várni és simán előfordult, hogy egy nyóckeres 30 négyzetméteres lyukat kaptál. Kocsira 10-20 év volt a várakozás. A közértben néha volt össz 20 féle cucc, de abban már a fogpiszkáló meg a zsebkendő is benne volt. Minden karácsonykor lehetett banánt kapni. Meg narancsot is néha. Hát nem az volt az aranykor? Minden állami kézben, éljen a párt, éljen a pártvezér?

Apeiron (törölt) 2013.12.16. 21:40:00

Az Index készített egy rövidke felvételt Pokornival

index.hu/video/2013/12/16/pokorni_rossznak_tartja_az_uj_tankonyvtorvenyt/

Sohasem gondoltam volna, hogy sajnálni fogom ezt az embert.

a kormány embere 2013.12.17. 06:15:05

Egyetértek a Qrmánnyal,és - főleg - a felcsúti zsenivel!
Semmi szükség értelmes emberek kinevelésével rontani a Jövő "elitjének" a színvonalát!
Üres,egyforma téglafejű egyedek kellenek ( olyan Vidéki félék ) akik minden faszságot bevesznek,és felesleges kérdésekkel sem zaklatják Nagyszerű,Lélegzetelállítóan Bátor,Gátlástalan Rablóhadjáratait sikeresen folytató Vezérüket!
Hajrá Maffia!
Hejrá Keresztapus!
Verjrá Tömjén!

Dinkainka 2013.12.17. 07:49:32

Hofmann Rózsát is beírhatnák már egy röffögést tanító tanfolyamra.
Viktor, Viktor ezt elkúrtad! Nem kicsit, nagyon!
Mondjuk ezeknek az idegosztályról ellógott ápoltaknak esélye sincs normális életre.

tistedur 2013.12.17. 08:22:40

kello az a khello.
egyébként meg ott essen a fejükre egy villamos, ahol éppen állnak..

Bretschneider detektív 2013.12.17. 08:25:34

– Hová mész barika?
– A birkaiskolába.
– És mit tanultok a birkaiskolában?
– Hááát. Karámból ki, karámba beeee... Meg hittan.

dr. Aullah 2013.12.17. 09:20:26

Volt sulinkban még mindig nincsenek meg a tankkönyvek és idén már nem is lesznek. Talán ezen kéne ügyködniük.

lyken 2013.12.17. 09:52:14

@dr. Aullah: Abból nem profitálnak a haverok.

Namely 2013.12.17. 12:11:43

Pedig logikus:
majd ők mondják meg, hogy
1. A diákok az igazság melyik változatával találkozzanak először
2. Mennyire tanítsák meg gondolkodni a jövendőbeli választópolgárokat
3. Ha a szülő hülye, lehetőleg a gyerekének is könnyedén ki lehessen mosni az agyát, és a tanárok se tanítsák meg használni a fejét....

UI: Ezek a vezetők a pártállam gyermekei. Az MSZMP-vel csak egy bajuk volt, hogy nem ők ültek az élén, és a szocializmusnak akkoriban már leáldozott a csillaga, így ők az új körülményekre fogadtak, ami be is jött nekik. Amúgy a kádárizmus minden agymosását átvették, minden megnyilvánulásával együtt, csak egy különbség van:

Míg Kádár azt vallotta, hogy "Aki nincs ellenünk, az velünk van", addig Orbán inkább Rákosi jelmondatát ültet át mindennapjainkba "Aki nincs velünk, ellenünk van".
Aggódnék, ha itt lenne a pénzem....

Micimackó, a csekély értelmű medvebocs 2013.12.17. 13:34:45

@lyken:
" Igaz, hogy lakásra 10 évet kellett várni"
Igen, ha önkormit (bocs, tanácsit) akartál. Ha venni vagy építeni akartál, mire összespóroltad az induló összeget, sorra is kerültél.

"Kocsira 10-20 év volt a várakozás"
Ez azért költői túlzás, de használt kocsit meg mindig lehetett kapni.

"A közértben néha volt össz 20 féle cucc, de abban már a fogpiszkáló meg a zsebkendő is benne volt"
Én kis faluban is laktam meg városban is, de ilyen közértet nem láttam. Még a falusi kisboltok is el voltak látva. Igaz, olyan időre emlékszem, hogy húsért sorba kellett állni.
Persze messze nem volt az az árubőség, mint ma, de nem vagyok arról meggyőződve, hogy kell is ennyiféle firlefanc.
Annál nagyobb bajom meg ne legyen, hogy narancs helyett almát/körtét kelljen ennem.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az volt minden idők legjobbika, de nem volt az azért pokol sem.

lyken 2013.12.17. 13:50:01

@Micimackó, a csekély értelmű medvebocs: " Ha venni vagy építeni akartál, mire összespóroltad az induló összeget"
Ja, ha feketéztél vagy fusiztál meló mellett. A fizetésből építkezni nem nagyon lehetett.

"Ez azért költői túlzás, de használt kocsit meg mindig lehetett kapni."
A 20 az talán költői túlzás. A 10 meg realitás. A Merkúr telepeket meg inkább hagyjuk. Az se volt aranybánya meg a használtautó piac sem.

" Még a falusi kisboltok is el voltak látva. ... Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az volt minden idők legjobbika, de nem volt az azért pokol sem. "
Ez igazi boldogság, mindent más megvilágításba helyez. Szóval állaosítsanak nyugodtan mindent.

Apropó: azért nem lenne rossz pár példa, hogy miért jó az államosítás. Mert nekem csak ilyenek jutnak eszembe, hogy:
- Diszfunkcionális Posta
- Diszfunkcionális MÁV
- közbeszerzésben bármi háromszor annyiba kerül, mint a sarki boltban

Miközben mindent államosítottak, hogy olcsóbb legyen, bevezették a telefonadót, a bankakadókat, a dohány jövedéki adóját a feketepiacra terelték, a nyerőgépek adóját a feketepiacra terelték. És nemsokára jönnek a fantasztikus állami tervezőirodák is.

titan 2013.12.17. 13:50:51

@Micimackó, a csekély értelmű medvebocs: azért ugye nem kell visszasírni azt az időt? :)

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.12.17. 13:56:04

@Micimackó, a csekély értelmű medvebocs: "Ez azért költői túlzás, de használt kocsit meg mindig lehetett kapni."

Drágábban, mint az újat. Ami azért egy kicsit perverz.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2013.12.17. 14:35:02

@jött a csősz és mindenkit hazazavart: „Sok százmillió forintot dobnak ki az ablakon, ha az iskolák által az idei tanévre berendelt tartós tankönyvekre − amelyeket négy évig lehet használni − a következő tanévben mégse lesz szükség” − idézi a TVOT elnökét a Magyar Nemzet.

Ennyit erről.

lyken 2013.12.17. 17:46:06

@Micimackó, a csekély értelmű medvebocs: Ma egy rádió: index.hu/kultur/media/2013/12/17/allamositottak_a_neo_fm_frekvenciait/

Holnap egy tankönyvpiac. Jövőre más. Két év múlva a lakásod.
Csak apránként, akkor nem lázonganak majd.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2013.12.17. 21:33:14

@Szelid sunmalac: Rohadtul szeretném, hogy ne legyen igazad, Irtózatos szenvedés lenne.
Viszont amire én mindezt írtam, az nem kifogás, hanem az a megállapításod, hogy az ország (jó, a választók) kétharmada a FIDESZ-re szavazott és mindezeket nem tudják előnyben részesíteni. Erre írtam, hogy sokkal kevesebben, az otthonmaradókra vonatkozó rész pedig azt volt hivatva valószínűsíteni, hogy a rájuk szavazókon kívül nem sok más tekinthető FIDESZ-esnek (most felejtsük el a szavazásra nem jogosultakat, zömük amúgyis kiskorú). Aztán persze folytattam azzal, amit már más is írt, hogy nem a rájuk szavazókat akarják helyzetbe hozni. Azoknak - legalábbis szerintük - elég a nemleszünkgyarmat meg a rezsicsökkentés (meg a teljes elzárás minden valós információtól). Ha ebben tévednek, akkor buknak 2014-ben. Ha nem, akkor megérdemli az ország, mondhatnánk. De ami azután jön, azt nemhogy honfitársaimnak (bármilyennek is minősíthetjük őket), de még ellenségeimnek sem kívánom.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2013.12.17. 21:38:18

@Micimackó, a csekély értelmű medvebocs: Pokol nem volt, főleg azért, mert volt egy fejlődő trend, az utolsó évtized kivételével, de pont úgy, mint most, akkor is kevesen látták a helyzet kritikus voltát. A hatvanas és a nyolcvanas évek teljesen mások voltak. A hatvanas években több hónapig Pesten nem lehetett toalettpapírt kapni, apám vidéki kiküldetései alkalmával tankolt be. A Németh-kormánynak le kellett állítania a négy- és többnapos ünnepekre vezető munkanap-áthelyezéseket, mert egy négynapos ünnep előtt (megint csak Pesten) tömegjelenetek alakultak ki az élelmiszerboltokban, mert nem lehetett kenyeret kapni. Voltak magyar termékek, amelyeknek a nyugati importtartalma több volt, mint a komplett termék ára nyugaton. Stb. stb.

mitmiért? 2013.12.18. 17:30:09

"Magyarul az lesz tankönyv ..."

Helyesen: magyarán=azaz - nem pedig magyarul!
Egyébként kitűnő írás:-)

Bee-zony 2013.12.19. 14:18:17

@Apeiron: „Ez nem most kezdődött.”
„Csupán” most folytatódik, és teljesedik ki.

„Valaki egyszer elmagyarázhatná nekem azok közül akik a Fideszre szavaztak 2010-ben....
HOGY A FASZBA NEM TŰNT MINDEZ FEL NEKTEK, BASZZÁTOK MEG!”

A válasz elmaradt; nem csak ezek a dolgok nem tűnnek fel nekik…
Én soha nem szavaztam a Fideszre, viszont tudom, hogy van ez. Először is, ne a saját tájékozottsági szintedből indulj ki; az nem reprezentálja a jelenlegi legnagyobb politikai halmaz, a fideszesek tájékozottsági szintjét. (Szokj le arról, hogy önmagadból indulsz ki; a többiek nem veled azonosak, hanem önmagukkal. Lehet sokkal rosszabb? Naná, pl. a társadalmi Gauss-görbe nagyobbik része.)
Az aljasok tudják, hogy vannak ezek a dolgok, ők csinálják; a többiek pedig a felfelé nyaló, lefelé taposó feudális szolganép, akik a retekklubból és a teve2-ből tájékozódnak (fejlettebbek a szektATV-ből és a hörrTV-ből is), és ami azokban van, az van, ami nincs, az nincs.

„Ipsos: 1,2 millió elszánt Fidesz-szavazó van”
index.hu/belfold/2013/12/18/ipsos_1_2_millio_elszant_fidesz-szavazo_van/
Ennyi a szektatagok száma; hogy ebből mennyi a tényleges haszonélvező, és mennyi a vezérkolompos után menő birka, az már egy másik kérdés.
A tény az, hogy jelenleg az aljasok vezette hülyék csoportja a legnagyobb méretű politikai tényező-halmaz Magyarországon, és hogy erre lehet építeni egy rákosikorszak-restaurációt, és a hatalomátmentő vakolók ezt építik, mert ehhez értenek, ezt tanulták: ilyen ország-lerothasztó és polgárháborúba vezető rendszer következik a Talmudból és a Kommunista Kiáltványból, és ebből következik az is, hogy Észak-Amerika, Magyarország, és Észak-Korea egyre jobban hasonlít egymásra; a közös (háttér-)ideológia és a vezetőség által egyre növekednek a hasonlóságok .
Ez katasztrófa akkor is, amikor növekszik, amikor megvalósul, és amikor összeomlik, és nem nagyon van hova menni, a rossz és még rosszabb közül lehet választani; az is világos, hogy Magyarország a még rosszabb kategóriájába tartozik, és már régóta.
Ha a magyar(országi) szavazók változást akarnának, akkor sokkal nagyobb lenne a Jobbik-LMP vonal támogatottsága; ezzel szemben a közvélemény-kutatók szerint a pártok támogatottsága minimálisan változik csak, stagnál.
Ha a Fidesz-KDNP bármit csinál, stagnál a szavazati arány, akkor miért ne csináljon bármit?
A katonai stratégák szerint 5:1 arányú erőkülönbségnél már nem nyerhető meg a háború. Az MSZP-Fidesz milliós egység, és ezzel szemben csak százezres egységek vannak, a valódi 2/3 másra szavazó, illetve nem szavazó választópolgárok, az nem egység, hanem egy heterogén halmaz, és hiába van itt a többség, ha nincs egység, hanem atomizáltak vannak.
Így az MSZP-Fidesz nem külső erő által, hanem a saját rothadtsága által hanyatlik és bukik, és vonja magával az egész országot, és ilyen körülmények között, ami a leggyorsabban elérhető, az a lábbal szavazás.

ati27 2013.12.30. 10:22:10

Hát Fijjuk...

OFF

Elnézve a dolgokat... Hoztam pár döntést már életemben, jót, rosszat egyaránt, visszatekintve jelenleg magasan a legjobb döntésnek az tűnik, hogy 2007-ben itthagytam ezt a bolhacirkuszt! Ráadásul a gyerekeim már kint születtek... Azért vicces, ami itt megy.. Régóta olvasom a VB-t, már jóval a 2/3-os fülkeforradalom előtt is. Emlékszem, hogy akkor erőteljesen "ekézték" GYF kurmányát is itt. Akkor, volt egy "halmaza" a hozzászólóknak, aki minden kritikára "fideszes, fasiszta náci" bértolnoknak bélyegezett. (persze minden bizonnyal volt-van nem kevés elvakult fideszes a halmazben) majd amikor fordult a kocka, és a "fülkeforradalom" után az itteni kritikákra, vagy a kritizáló hsz-re egyből jönnek: a liberál-komcsi-zsidó bélyegzések... Próbálom remélni, hogy az elvakultak csupén csak kis részhalmazt alkotnak mindkét oldalon.. De sajnos egyre kevésbé megy.. Nagyon úgy látom, hogy magyarországon egyre inkább polarizálódik a helyzet, és egyre inkább csak a szélsőségek nyernek teret.. Egyfajta negatív spirál, az együtműködés helyett a másik oldal, sőt kijelenthetjük, hogy már a minimális véleménykülönbséggel rendelkezők is felkerülnek a "rendszeridegen" azaz a potenciális ellenség listájára.. Ha szigorúan csak az eredményeket nézem, a FIDESZ nagyon profin csinálja.. Haverom anyukája volt itt karácsony idején, kb 60-70-es korosztály és rendesen benyalja a fidesz 1-2 mondatos paneljeit: Rezsicsökkentés (rá van írva a csekkre, mennyivel lett olcsóbb) "250 milliárd dollárt talicskáztak ki 40 év alatt (hány lélegeztetőgép??)) A gonosz bankok, stb.. Ezt kellett hallgatnom, hogy biza szegény-szegény magyarokat, mennyire kiszákmányolják... Nem mondom, Flettó bandája sem volt semmi, de lassan sehol nincsenek.. :)

ON..

Az oktatás tipikusan az a terület, amit nagyon hamar el lehet baltázni, és nagyon nehéz jól csinálni.. Ráadásul az eredmények nem azonnaliak, nem mindig "látványosak" Súlyos éveknek kell eltelnie, hogy kiderüljön. Éppen ezért könnyü kimagyarázni, a hibákat.. De ha valaki nem csak azért van a feje, hogy a sapka jól álljon rajta, akkor kikövetkeztetheti ebből, hogy biza pár év múlva ebből nagy szívás lesz! Egyre versenyképtelenebb emberek a képzés miatt, további lecsúszás, az emiatt egyre erősödő szélsőségek.. Szóval még nehezebb lesz fordítani.. Ez akkor kikristályosodott bennem, amikor meglett a Megyó csomag.. Az volt a fordulópont, amikor elhatároztam el innen! Mit is mondhatnék utószónak?:

-Hajrá Fiúk!

-Vagy: Nagyon szomorú vagyok, de nem látok semmi esélyt arra, hogy Magyarország a belátható jövőben jobb, szebb, boldogabb ország legyen...

lyken 2014.01.08. 12:36:13

@ati27: " Próbálom remélni, hogy az elvakultak csupén csak kis részhalmazt alkotnak mindkét oldalon.. "
A többségnek van kedvencpártja. A kedvencpártnak mindent elnéz és nagyjából mindent elhisz. A másik oldal meg bármit csinál akkorishülye. Ez sokkal egyszerűbb nekik, mint gondolkozni, hogy tényleg csináltak-e valamit, vagy csak ültek 4 évig a Parlamentben és beszedtéóék a fizetést meg lefölözték a költslgvetést. Akkor is ezt mantrázza mindkét oldal, amikor egyértelműen talicskáznak. De a kedvencpártnak szabad, nekik elnézik.
A legszebb viszont az, amikor rajtakapják őket a talicskázáson és közösen eltussolják. Lásd a NAV botrány kezelését.

" magyarországon egyre inkább polarizálódik a helyzet, és egyre inkább csak a szélsőségek nyernek teret."
Jól látod. Aki meg nem akar ebben élni az útilaput köthet.

Lacapapa44 2014.01.14. 10:18:06

@Tücsök1: Nem is az a legnagyobb baj, hogy egy vastagbőrű, névtelen hülye, kínjában összeírkál minden baromságot, hanem az ilyen ostoba tapsoló kommentelők, akiknek csak az lehet jó , amit a tolvaj bolsik ígérnek. Az ingyen tankönyvbe rögtön beleköttök, de az ingyen bért rögtön elhittétek és várjátok a megvalósító messiást!

süti beállítások módosítása